VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Cầu Nguyện cho Bậc Cầm Quyền

Công-vụ các Sứ-đồ 12:18-24; 1 Ti-mô-thê 2:1-3
VPNS
C:6/26/2006; 1106 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.10 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, 1 Ti-mô-thê 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, 1 Ti-mô-thê 2.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net