VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Động Tình Tham Muốn

Ma-thi-ơ 5:27-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/10/2015; 549 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.39 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Phúc Âm Ma-thi-ơ.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app