VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-3; Ê-xơ-tê 4:16
VPNS
C:10/9/2006; 1095 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 8:15:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
VPNS
C:12/17/2005; 653 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 21:54:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
VPNS
C:5/19/1997; 533 xem
Xem lần cuối 9/13/2019 15:56:29
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-13; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41
VPNS
C:12/9/2013; 1061 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/31/2019 3:50:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
VPNS
C:6/30/2016; 725 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 17:43:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-37
VPNS
C:12/18/2005; 654 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:40:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-43
VPNS
C:7/28/2016; 642 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 18:14:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:15-16; Công-vụ các Sứ-đồ 13:26-33
VPNS
C:5/6/2001; 444 xem
Xem lần cuối 8/4/2019 2:0:37
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-52
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 972 xem
Xem lần cuối 8/30/2019 22:7:37
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:38-52
VPNS
C:12/19/2005; 616 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/5/2019 2:26:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app