VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 139:13-14; Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-23
VPNS
C:4/4/2005; 995 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/4/2021 22:59:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:25-13:3; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-40; 2 Ti-mô-thê 4:11
VPNS
C:8/18/2002; 803 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 2:44:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-13; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41
VPNS
C:12/9/2013; 1185 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12.35 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-11
VPNS
C:8/29/2016; 796 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.15 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-11
VPNS
C:3/24/2006; 762 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/6/2021 7:4:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
VPNS
C:8/5/2005; 761 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/29/2021 15:25:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:12-21
VPNS
C:3/25/2006; 725 xem 2 lưu
Xem lần cuối 44.09 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:12-21
VPNS
C:8/30/2016; 742 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/30/2021 8:6:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-33
VPNS
C:8/10/2005; 690 xem 2 lưu
Xem lần cuối 25.65 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-35
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 945 xem 1 lưu
Xem lần cuối 18.89 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app