VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 5:31-32
VPNS
C:1/15/2021; P: 1/14/2021; 267 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.46 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-6
VPNS
C:1/14/2021; P: 1/13/2021; 367 xem 1 lưu
Xem lần cuối 19.27 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:23-33
VPNS
C:1/13/2021; P: 1/12/2021; 341 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:16-17,24-29
VPNS
C:1/12/2021; P: 1/11/2021; 334 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 9:13:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11
VPNS
C:1/11/2021; P: 1/10/2021; 342 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 4:39:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 7:37-40
VPNS
C:1/9/2021; P: 1/8/2021; 346 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 4:39:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:16-18
VPNS
C:1/8/2021; P: 1/7/2021; 377 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 7:39:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 9:1-6
VPNS
C:1/10/2021; P: 1/9/2021; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 5:21:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11
VPNS
C:1/6/2021; P: 1/5/2021; 391 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 6:13:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
VPNS
C:1/7/2021; P: 1/6/2021; 349 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 6:15:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1150  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app