VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Châm-ngôn 22 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 21:27

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Của tế lễ của kẻ ác là một vật gớm ghiếc; Phương chi họ đem đến mà có ác tưởng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn