VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Cảm Thông Với Người

Gióp 11:1-4
VPNS
C:8/27/2017; 22 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 14:58:52
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Cuộc Đời Trong Tay Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 25:13-22
VPNS
C:8/26/2017; 22 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:7:7
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đường Đi Đến La Mã

Công-vụ các Sứ-đồ 25:1-12
VPNS
C:8/25/2017; 18 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:44:13
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đạo Đức Của Quan Tổng Đốc

Công-vụ các Sứ-đồ 24:22-27
VPNS
C:8/24/2017; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.40 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Hãy Trốn Khỏi Giê-ru-sa-lem

Giê-rê-mi 6:1
VPNS
C:8/23/2017; 313 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.19 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Đấng Xét Lẽ Công Bình

Giê-rê-mi 5:26-31
VPNS
C:8/22/2017; 348 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 17:14:23
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Tìm Sự Công Bình Ở Đâu?

Giê-rê-mi 5:26-31
VPNS
C:8/21/2017; 379 xem
Xem lần cuối 26.84 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Nguồn An Ủi Vững Bền

Gióp 10:18-22
VPNS
C:8/20/2017; 287 xem 1 lưu
Xem lần cuối 41.12 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Đấng Thêm Sức Mạnh

Giăng 13:18-20
VPNS
C:8/19/2017; 337 xem 1 lưu
Xem lần cuối 29.72 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Biết Và Làm Theo

Giăng 13:12-17
VPNS
C:8/18/2017; 385 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2017 12:1:27
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1014  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |