VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Vật Liệu Xây Trên Nền Đức Tin

1 Cô-rinh-tô 3:9-15
SVTK
C:4/23/2018; 23 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 21:29:7
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Hướng Đến Giá Trị Đời Đời

Gióp 20:4-11
SVTK
C:4/22/2018; 16 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 15:47:12
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Khi Đánh Mất Lẽ Thật

Giê-rê-mi 7:28-31
SVTK
C:4/21/2018; 93 xem
Xem lần cuối 39.77 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Sự Chân Thật Đã Dứt Khỏi Miệng

Giê-rê-mi 7:26-28
SVTK
C:4/20/2018; 356 xem 1 lưu
Xem lần cuối 56.25 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Chẳng Nghe, Chẳng Ghé Tai Vào…

Giê-rê-mi 7:23-26
SVTK
C:4/19/2018; 403 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2018 23:18:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Hãy Cứ Ở Trong Ta

Giăng 15:1-4
SVTK
C:4/18/2018; 388 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2018 23:38:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Nhánh Nho Sai Trái

Giăng 15:1-3
SVTK
C:4/17/2018; 429 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/20/2018 10:27:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Ta Là Cây Nho Thật

Giăng 15:1-2
SVTK
C:4/16/2018; 394 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2018 13:32:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Tránh Tổn Thương Nhau

Gióp 19:1-3; Gióp 20:1-3
SVTK
C:4/15/2018; 359 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2018 20:3:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Đấng Giữ Giao Ước

Nê-hê-mi 9:32-38
SVTK
C:4/14/2018; 322 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2018 19:12:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1039  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |