VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-35
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 872 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 15:15:15
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-28
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1163 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 15:15:19
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-52
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 976 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 15:15:28
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-25
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1002 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 17:32:47
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 912 xem
Xem lần cuối 10/12/2019 10:1:0
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:32-11:18
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 737 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 15:15:52
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-31
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 951 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 7:35:8
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-8:40
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 979 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 12:20:4
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-5:42
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 836 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 15:16:9
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-4:31
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1123 xem
Xem lần cuối 6.63 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app