VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mùa Chay


English | Vietnamese

03/10/2019

Các tài liệu mới trong Mùa Chay sẽ được đăng trên đây trong tháng ba và tư. Xin quý vị và các bạn vào trang này thường xuyên.


Chúng ta tin vào Chúa Giê-xu Christ,
  là Ðấng có đầy đủ Nhân tính và Thiên tính.
 Chúa Giê-xu rao truyền uy quyền của Ðức Chúa Trời:
  rao giảng tin mừng cho người nghèo khổ,
   Và giải thoát kẻ bị giam cầm.
  dạy bằng lời nói và hành động
   và ban phước lành cho các trẻ thơ,
  chữa lành người bệnh tật,
   và hàn gắn những vết thương lòng,
  ăn chung với những kẻ bị xã hội ruồng bỏ,
  tha thứ cho những tội nhân,
  và kêu gọi mọi người ăn năn và tin nhận phúc âm.
Bị kết án bất công do những kẻ phỉ báng và nổi loạn,
Chúa Giê-xu đã phải chịu đóng đinh,
 chịu nỗi đau đớn tột cùng của con người
 và hiến cuộc đời của Ngài vì tội lỗi của thế gian.
Ðức Chúa Trời khiến Chúa Giê-xu phục sinh,
 Chứng tỏ đời sống vô tội của Ngài,
 bẻ gãy quyền lực của tội lỗi và gian ác,
 giải cứu chúng ta từ cõi chết đến sự sống đời đời.


-- dựa trên những dòng từ 7- 26 của bảng xưng tội mới nhất của Hội Thánh Trưởng Lão (USA), "Bản Tuyên Xưng Ðức Tin Ngắn", mà được xuất bản đầu tiên trong Cuốn Sách về Sự Xưng tội của chúng ta vào 1991.

Mùa Chay kéo dài 40 ngày trong năm, bắt đầu với thứ Tư Lễ Tro và kết thúc vào ngày thứ Bảy trước Chúa Nhựt của lễ Phục Sinh. Truyền thống này được hội thánh thời ấy khởi động với mục tiêu xét mình chuẩn bị cho Tuần Thánh và lễ Phục Sinh, là thời kỳ cao điểm trong năm của tín đồ. Những truyền thống Mùa Chay lâu đời bao gồm sự ăn năn tự hối, kiêng ăn, đặc biệt là hết lòng cầu nguyện và tận hiến.

Ngoài việc chuẩn bị cho lễ Phục Sinh và vui mừng về sự kiện Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Mùa Chay cũng là lúc để con dân Chúa suy gẫm về những điều mà Ngài đã dạy dỗ khi thi hành chức vụ tại thế.

Nguyện cầu tình yêu và hồng ân Chúạ tỉnh thức chúng ta để mỗi người hiến dâng lên Ngài trọn tấm lòng, tâm thần, linh hồn, và sức lực không chỉ trong Mùa Chay mà còn kéo dài suốt năm tháng.


Tuần thứ Nhất
Chúa Giê-xu : Ðầy Ðủ Nhân Tính và Thiên Tính
Ê-sai 12:2 and Ga-la-ti 4:1-7

Tuần thứ Hai
Chúa Giê-xu: Truyền Ðạo & Giảng Dạy
Lu-ca 4:16-30

Tuần thứ Ba
Chúa Giê-xu : Ðấng Chữa Lành
Lu-ca 5:17-26

Tuần thứ Tư
Chúa Giê-xu : Người Bạn
Lu-ca 5:27-32

Tuần thứ Năm
Chúa Giê-xu : Ðấng Cứu Thế
Lu-ca 23:32-49

Tuần thứ Sáu
Chúa Giê-xu : Ðấng Chiến Thắng
Lu-ca 24:36-43

XEM TIẾP >>