Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Bạn Là Một Người Đặc Biệt

[ English | Vietnamese ]

Không ai sinh ra giống như ai, tất nhiên không có ai giống như bạn. Đúng vậy, Đức Chúa Trời thật diệu kỳ khi tạo dựng nên bạn khác với mọi người, có cũng là lý do vì sao bạn là một người đặc biệt.

Không ai có những quan điểm, cá tính hay đam mê giống như bạn. Không ai khác có thể là cha mẹ của những đứa trẻ của bạn, lắng nghe người chồng của bạn, chăm sóc cho cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè... như bạn có thể làm. Không ai khác có được những ý tưởng như của bạn, tài năng, khả năng, sự sáng tạo hoặc những quan điểm duy nhất của bạn. Không! Thực sự không có ai giống bạn.

Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời với sự hiểu biết và tình yêu vô hạn, đã tạo dựng nên bạn với những nét đặc trưng duy nhất chỉ có ở bạn mà thôi.

Vì muốn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoăc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài, và vì Ngài mà được dưng nên cả. Cô-lô-se 1:16

Vì chính Chúa nắn nên tâm hồn tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Thi Thiên 139:13

Và tất cả những gì Chúa sáng tạo nên thật đặc biệt.

Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dưng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ... I Ti-mô-thê 4:4

Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công viêc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Thi Thiên 139:14

... Từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, từ góc trời nầy đến góc trời kia, nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự giống như vậy chăng? Phục Truyền 4:32

Chúa coi trọng bạn, vì bạn được dựng nên giống như Ngài.

Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Sáng thế Ký 5:1

Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời. I Phi-ê-rơ 3:4

Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi trí trọng hơn con chim sẻ nhiều. Ma-thi-ơ 10:29-31

Chúa tạo dựng nên bạn vì Ngài có mục đích đặc biệt cho bạn.

Ví chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô 2:10

Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Thi Thiên 139:16

Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, Ê-phê-sô 1:11

Tình yêu Chúa dành cho bạn thật tuyệt vời, thâm chí khi bạn rời bỏ Ngài, thì Ngài vẫn dõi theo bạn.

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sốn với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, Ê-phê-sô 2:4-5

Chúa yêu thương bạn nhiều đến nỗi đã ban con Một của Ngài để cứu bạn. Bạn sẽ để Chúa Jesus đưa bạn trở lại với Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay chứ?

Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài xuống thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. I Giăng 4:9-10

Bây giờ, bạn có thể đến với Chúa qua lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, con đã hoài nghi Ngài trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ, con biết rằng Ngài đã tạo dựng nên con, Ngài dựng nên con cách lạ lùng, và Ngài có mục đích riêng cho cuộc đời con. Con muốn nhận biết Ngài ngày hôm nay. Con tin sự chết của Chúa Jesus đã tha thứ cho tội lỗi của con. Cảm ơn Chúa thật nhiều vì tình yêu của Ngài dành cho con. Amen!

Chuyển ngữ: Hương Bùi


© 2014 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.