VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 6 | I-sa 7 | I-sa 8 | Giê-rê-mi

I-sa 7:1-14

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào thời A-cha, con Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa; vua nước Sy-ri là Rê-xin và Phê-ca, con Rêma-lia, vua nước Y-sơ-ra-ên, tiến lên đánh thành Giê-ru-sa-lem nhưng không chiếm được. 2 Nhà Đa-vít được bảo rằng: "Sy-ri liên kết với Ép-ra-im." Bấy giờ lòng A-cha và dân chúng đều rúng động như cây trên rừng trước cơn gió. 3 CHÚA phán cùng I-sa rằng: "Ngươi và con trai ngươi, Sê-a Gia-súp hãy đi đón A-cha tại cuối đường cống Ao Thượng, trên đường đi đến đám ruộng thợ dệt. 4 Hãy nói với người: "Hãy cẩn thận, hãy yên lặng, chớ sợ, đừng mất bình tĩnh vì hai khúc củi cháy bốc khói, tức là cơn giận dữ của Rê-xin, Sy-ri và con trai Rêma-lia. 5 Vì Sy-ri, Ép-ra-im và con trai Rê-ma-lia đồng mưu hại ngươi.’" Chúng nói: 6 "Chúng ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó kinh hoàng, chiếm cứ nó cho chúng ta và lập con trai Ta-bê-ên lên làm vua tại đó." 7 Vì thế, CHÚA phán: ""Điều đó sẽ không thành; Nó sẽ không xảy ra. 8 Vì đầu của Sy-ri là Đa-mách, Đầu của Đa-mách là Rê-xin. Trong vòng sáu mươi lăm năm Ép-ra-im sẽ tiêu tan, không còn là một dân nữa. 9 Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri, Đầu của Sa-ma-ri là con trai Rê-ma-lia. Nếu các ngươi không vững tin, Các ngươi sẽ không đứng vững được.’" 10 CHÚA lại phán cùng A-cha: 11 "Hãy xin CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi một-dấu hiệu, hoặc sâu tận địa ngục hay cao tận thiên đàng." 12 A-cha nói: "Tôi sẽ không xin cũng không thử CHÚA." 13 I-sa đáp: "Hỡi nhà Đa-vít, hãy nghe đây, làm phiền người ta các ngươi cho là việc nhỏ mọn lắm sao? nay lại còn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa? 14 Vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn