VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 1 | Giê-rê-mi 2 | Ai Ca

Giê-rê-mi 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đây là sứ điệp của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, về dòng tế lễ ở A-na-tốt, thuộc lãnh thổ Bên-gia-min. 2 CHÚA phán với ông vào năm thứ mười ba đời vua Giô-si-a, con A-môn, vua Giu-đa, 3 và trong đời vua Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến năm thứ mười một cuối đời vua Sê-đê-kia, con Giô-si-a, khi dân thành Giê-ru-sa-lem bị lưu đày vào tháng thứ năm. 4 CHÚA phán với tôi: 5 "Trước khi con lọt lòng mẹ, Ta đã biệt riêng con, Ta đã lập con làm tiên tri cho các dân tộc." 6 Tôi thưa: "Ôi, lạy CHÚA! Thật con chẳng biết nói chi, vì con chỉ là con trẻ." 7 Nhưng CHÚA phán với tôi: "Đừng nói: "Con chỉ là con trẻ,’ Vì con sẽ đến với mọi người nào Ta sai con đến, Và con sẽ nói mọi điều Ta truyền cho con nói, 8 Con đừng sợ chúng nó, Vì Ta hằng ở với con để giải cứu con." Đấy là lời của CHÚA. 9 CHÚA giơ tay rờ miệng tôi, và CHÚA phán với tôi: "Này, Ta đã đặt lời Ta trong miệng con. 10 Ngày nay Ta ban cho con quyền trên các dân, các nước, để bứng gốc và phá sập, để hủy diệt và lật đổ, để xây dựng và vun trồng." 11 CHÚA phán với tôi: "Giê-rê-mi con thấy gì?" Tôi đáp: "Con thấy một nhánh cây hạnh." 12 CHÚA phán với tôi: "Con thấy đúng, vì Ta thức canh để thực hiện lời Ta phán." 13 CHÚA phán với tôi lần thứ nhì: "Con thấy gì?" Tôi đáp: "Con thấy một nồi đặt trên lửa đang thổi, vành miệng nồi nghiêng xuống từ hướng bắc." 14 CHÚA phán với tôi: "Tai họa từ phương bắc sẽ giáng xuống hết thảy cư dân trên đất." 15 Đây là lời của CHÚA: "Này, Ta sẽ triệu tập hết thảy các dân từ các vương quốc phía bắc. Chúng sẽ đến, ai nấy đặt ngôi mình Nơi lối vào cổng thành Giê-ru-sa-lem, Nghịch lại tất cả các tường bao quanh thành, Nghịch lại tất cả các thành xứ Giu-đa. 16 Ta sẽ tuyên án trừng phạt chúng Vì mọi việc gian ác chúng làm: Chúng đã lìa bỏ Ta, cúng tế các thần khác, Và thờ lạy công trình tay chúng làm. 17 Về phần con, hãy chuẩn bị tinh thần, hãy mạnh dạn rao báo cho chúng mọi điều Ta truyền dạy con. Con chớ khiếp sợ chúng, Ta khiến con càng khiếp sợ trước mặt chúng. 18 Về phần Ta, ngày nay Ta lập con lên làm thành kiên cố, Làm cột sắt, làm tường đồng, để chống cự lại cả đất nước, Các vua quan xứ Giu-đa, các thầy tế lễ và dân trong nước." 19 Đây là lời của CHÚA: "Chúng sẽ tranh chiến với con, nhưng không thắng được, vì Ta hằng ở với con để giải cứu con."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn