VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Lu-ca 14 | Giăng

Lu-ca 13:22-30

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua các thành, các làng mạc dạy dỗ. 23 Một người hỏi: "Lạy Chúa, có phải chỉ có ít người được cứu không?" Ngài nói cùng họ: 24 "Hãy nỗ lực vào cửa hẹp, vì Ta bảo các người, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. 25 Đến khi chủ nhà đứng dậy đóng cửa, các người mới đứng bên ngoài gõ cửa và nói: "Thưa chủ, xin mở cửa cho chúng tôi!’ Nhưng chủ sẽ đáp: "Ta không biết các người từ đâu đến!’ 26 Lúc ấy các người mới thưa: "Chúng tôi đã ăn uống trước mặt chủ, và chủ đã dạy dỗ trên các đường phố của chúng tôi!’ 27 Nhưng chủ sẽ bảo các người: "Ta không biết các người đến từ đâu! Hãy lui ra khỏi ta, tất cả quân gian ác kia!’ 28 Các người sẽ than khóc và rên siết khi thấy Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và tất cả các tiên tri của Chúa trong Nước Đức Chúa Trời, còn các người phải bị quăng ra ngoài. 29 Những người từ đông, tây, nam, bắc sẽ đến ngồi dự yến tiệc trong Nước Đức Chúa Trời. 30 Thật thế, người cuối sẽ trở nên đầu và người đứng đầu sẽ trở nên cuối."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn