VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công Vụ

Giăng 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Trước khi sáng tạo vũ trụ đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ngay từ ban đầu Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Tất cả đều được Ngài sáng tạo. Không gì hiện hữu mà không do Ngài. 4 Trong Ngài có nguồn sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh sáng tỏa ra trong bóng tối và bóng tối không khống chế được ánh sáng. 6 Có một người Đức Chúa Trời phái đến, tên là Giăng. 7 Ông đến làm nhân chứng, là nhân chứng cho ánh sáng, để nhờ ông mọi người có thể tin. 8 Chính Giăng không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng. 9 Ánh sáng thật này đã đến trần gian soi sáng mọi người. 10 Ngôi Lời ở trong thế giới do chính Ngài sáng tạo nhưng thế giới không nhận biết Ngài. 11 Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp, 12 nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời. 13 Đây là những người không sinh ra theo huyết thống, ý phàm hay ý người, nhưng do chính Đức Chúa Trời sinh thành. 14 Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha. 15 Khi làm chứng về Ngài, Giăng long trọng tuyên bố: "Đây là Đấng tôi vẫn nói rằng: "Ngài đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’" 16 Nhờ sự phong phú của Ngài, chúng ta được hết ân phúc nầy đến ân phúc khác. 17 Thật vậy, Kinh Luật được ban hành qua Môi-se, còn ân sủng và chân lý được hình thành qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. 18 Chưa ai trông thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ Con Một Đức Chúa Trời ở tận trong lòng Cha mới giải bày được Đức Chúa Trời cho chúng ta. 19 Sau đây là lời chứng của Giăng khi những người Do Thái ở thành Giê-ru-sa-lem phái các thầy tế lễ và người Lê-vi đến hỏi: "Ông là ai?" 20 Giăng tuyên bố mà không e ngại, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Chúa Cứu Thế." 21 Họ hỏi: "Vậy thì ông là ai? Là Ê-li phải không?" Giăng bảo: "Không phải!" "Ông có phải là vị tiên tri của Chúa không?" Giăng đáp: "Không phải!" 22 Vậy họ hỏi tiếp: "Ông là ai để chúng tôi thưa lại với những người sai chúng tôi. Ông tự xưng mình là ai?" 23 Giăng đáp: "Ta là tiếng vang, kêu lên nơi đồng hoang. Đắp thẳng con đường Chúa." Theo lời của tiên tri I-sa. 24 Nhóm người được cử đến thuộc phái Pha-ri-si. 25 Họ chất vấn Giăng: "Nếu ông không phải là Chúa Cứu Thế, không phải là Ê-li, cũng không phải là vị tiên tri của Chúa, tại sao ông lại làm phép báp-tem?" 26 Giăng đáp: "Tôi chỉ làm phép báp-tem bằng nước, nhưng ngay giữa vòng các ông hiện có một Người mà các ông không nhận ra. 27 Người ấy đến sau tôi, nhưng tôi không đáng tháo quai dép Người!" 28 Những việc nầy xảy ra ở Bê-tha-ni, bên kia bờ sông Giô-đanh, nơi Giăng đang làm phép báp-tem. 29 Ngày hôm sau, khi thấy Đức Giê-su đến với mình, Giăng nói: "Đây là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng xóa tội lỗi cho nhân loại! 30 Đây là Người mà tôi đã nói: Ngài đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài hiện hữu trước tôi. 31 Phần tôi, tôi vốn không biết Ngài, nhưng để cho Y-sơ-ra-ên biết Ngài là ai, tôi đã đến làm phép báp-tem bằng nước." 32 Rồi Giăng dẫn chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống trong dạng bồ câu, đậu trên Ngài. 33 Phần tôi, tôi vốn không biết Ngài là ai, nhưng Đấng sai tôi đến làm phép báp-tem bằng nước có phán dặn tôi: Hễ con thấy Thánh Linh giáng xuống đậu trên ai, đó chính là Đấng sẽ làm phép báp-tem bằng Thánh Linh. 34 Tôi đã chứng kiến, nên tôi xác nhận, đây chính là Con Đức Chúa Trời." 35 Hôm sau, khi Giăng đang đứng với hai môn đệ, ông nhìn 36 Đức Giê-su đi qua và nói: "Đây là Chiên Con của Đức Chúa Trời!" 37 Hai môn đệ nghe vậy, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Thấy họ theo mình, Đức Giê-su quay lại hỏi: "Các anh tìm ai?" Họ thưa: "Ra-bi (nghĩa là, Thưa Thầy), Thầy trọ ở đâu?" 39 Ngài bảo: "Các anh hãy đến xem!" (Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều). Vậy họ đến xem chỗ Ngài trọ và ở lại với Ngài suốt ngày hôm ấy. 40 Một trong hai người đã nghe lời Giăng đi theo Ngài là An-rê, em của Si-môn Phê-rơ. 41 Việc đầu tiên An-rê làm là đi tìm anh mình và nói: "Chúng em đã gặp được Đấng Mê-si-a, (nghĩa là Chúa Cứu Thế)." 42 An-rê đưa Si-môn đến gặp Đức Giê-su. Ngài nhìn Si-môn bảo: "Anh là Si-môn, con của Giăng, nhưng anh sẽ được gọi là Kê-pha" (dịch sang Hy Lạp: Phê-rơ nghĩa là đá). 43 Qua ngày sau, Đức Giê-su quyết định lên miền Ga-li-lê. Gặp Phi-líp, Ngài bảo: "Anh hãy theo Ta!" 44 Phi-líp quê ở Bết-sai-đa, đồng thành với An-rê và Phê-rơ. 45 Phi-líp gặp Na-tha-na-ên khoe: "Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã viết trong Kinh Luật, các tiên tri của Chúa cũng có ghi chép. Ngài là Đức Giê-su, con ông Giô-sép ở Na-xa-rét." 46 Na-tha-na-ên nói: "Có gì tốt ra từ Na-xa-rét đâu!" Phi-líp đáp: "Cứ đến mà xem!" 47 Thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, Đức Giê-su nói về người rằng: "Đây mới thật là người Y-sơ-ra-ên, trong lòng không có gì gian dối!" 48 Na-tha-na-ên hỏi: "Sao Thầy biết tôi?" Đức Giê-su đáp: "Trước khi Phi-líp gọi anh, Ta đã thấy anh dưới cây vả!" 49 Na-tha-na-ên thưa: "Thưa Thầy, Thầy đúng là Con Đức Chúa Trời, Thầy là Vua Y-sơ-ra-ên!" 50 Đức Giê-su hỏi lại: "Có phải vì Ta nói Ta thấy anh dưới cây vả mà anh tin không? Anh sẽ còn thấy nhiều việc lớn hơn nữa!" 51 Rồi Ngài tuyên bố: "Các anh sẽ thấy bầu trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn