VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Giăng 3 | Công Vụ

Giăng 2:13-22

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Ngài thấy trong sân đền thờ người thì buôn bán bò, chiên, bồ câu; kẻ lại ngồi đổi bạc. 15 Ngài bện dây roi, đánh đuổi tất cả ra khỏi đền thờ luôn với chiên bò. Ngài vứt tung tiền và lật đổ bàn ghế của người đổi bạc. 16 Ngài truyền lệnh cho những người bán bồ câu: "Dẹp sạch những thứ nầy đi! Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!" 17 Môn đệ Ngài nhớ lời Thánh Kinh: "Nhiệt tình về nhà Chúa thiêu đốt tôi!" 18 Còn người Do Thái vặn hỏi Ngài: "Ông có dấu lạ gì để chứng tỏ ông có quyền hành động như vậy?" 19 Đức Giê-su trả lời: "Phá hủy thánh điện nầy đi rồi trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!" 20 Người Do Thái hỏi lại: "Người ta phải mất bốn mươi sáu năm để xây thánh điện này mà ông chỉ cần ba ngày để dựng lại sao?" 21 Nhưng thánh điện Ngài nói đây là thân xác Ngài. 22 Vì vậy, sau khi Ngài sống lại, các môn đệ mới nhớ ra là Ngài đã nói như vậy, nên họ tin Thánh Kinh và lời Đức Giê-su dạy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn