VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 2 | Giăng 3 | Giăng 4 | Công Vụ

Giăng 3:1-15

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Trong giới lãnh đạo Do Thái có một người tên là Ni-cô-đem, thuộc phái Pha-ri-si. 2 Ban đêm, người nầy đến gặp Đức Giê-su và thưa với Ngài rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những dấu lạ Thầy làm nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng thì không ai làm được." 3 Đức Giê-su đáp: "Thật vậy, Ta bảo ông, nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng thì không thể thấy Nước Đức Chúa Trời!" 4 Ni-cô-đem thưa: "Người đã già làm sao được sinh ra một lần nữa? Không lẽ lại trở vào lòng mẹ để được sinh ra lần thứ hai sao?" 5 Đức Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo ông, nếu không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra, không một người nào được vào Nước Đức Chúa Trời! 6 Thể xác sinh ra phần xác, Thánh Linh sinh hạ phần linh. 7 Đừng ngạc nhiên khi Ta bảo ông cần phải được sinh lại từ thiên thượng. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng không biết gió đến từ đâu và lại đi đâu. Người được Thánh Linh, sinh ra cũng giống như vậy." 9 Ni-cô-đem thưa: "Việc đó làm sao được?" 10 Đức Giê-su đáp: "Ông là bậc thầy của Y-sơ-ra-ên mà không biết những điều đó sao? 11 Thật, Ta bảo ông: Điều gì chúng ta biết mới nói, thấy mới làm chứng; thế mà các ông vẫn không chấp nhận lời chứng của chúng ta. 12 Ta nói những việc dưới đất, các ông còn chưa tin, huống chi những việc trên trời thì làm sao tin được? 13 Chưa có ai từng lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, tức là Con Người. 14 Như Môi-se treo con rắn lên cao trong nơi đồng hoang thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy, 15 để tất cả những ai tin Ngài đều được sự sống vĩnh phúc.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn