VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 3 | Giăng 4 | Giăng 5 | Công Vụ

Giăng 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 - 3 Thế rồi, Đức Giê-su rời miền Giu-đê trở về Ga-li-lê, vì biết rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài đã làm phép báp-tem và thu phục được nhiều người hơn Giăng. Thật ra, chính Đức Giê-su không làm phép báp-tem mà là các môn đệ Ngài. 4 Ngài thấy cần phải đi con đường băng qua Sa-ma-ri. 5 Vậy, Ngài đến một thị trấn trong miền Sa-ma-ri, tên là Si-kha, gần thửa đất mà xưa Gia-cốp đã cho con là Giô-sép. 6 Tại đó có cái giếng của Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi nên Đức Giê-su ngồi nghỉ bên giếng. Lúc đó, khoảng giữa trưa. 7 Một thiếu phụ Sa-ma-ri ra múc nước. Đức Giê-su bảo: "Cho ta xin một chút nước uống!" 8 (Lúc ấy các môn đệ Ngài đã vào thành phố mua thức ăn). 9 Thiếu phụ Sa-ma-ri đáp: "Ông là người Do Thái, tôi là đàn bà Sa-ma-ri, sao ông lại xin tôi nước uống?" (Vì người Do Thái không động chạm đến những gì người Sa-ma-ri dùng.) 10 Đức Giê-su đáp: "Nếu chị hiểu Lộc Trời và biết Người xin chị nước uống là ai, chắc chị sẽ xin Người và Người sẽ cho chị nước trường sinh!" 11 Thiếu phụ tiếp lời: "Thưa ông, gàu ông không có mà giếng lại sâu, làm sao ông múc được nước trường sinh đó? 12 Chẳng lẽ ông hơn cả tổ phụ Gia-cốp chúng tôi sao? Người đã để lại giếng nầy cho chúng tôi, chính người, con cháu và đàn gia súc đều đã uống giếng nầy." 13 Đức Giê-su đáp: "Ai uống nước nầy rồi cũng khát lại, 14 nhưng uống nước Ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước Ta ban cho sẽ biến thành suối nước trong người, tuôn tràn sự sống vĩnh phúc." 15 Thiếu phụ nói: "Thưa ông, xin cho tôi nước đó để tôi không còn khát và cũng khỏi đến đây múc nước nữa!" 16 Ngài bảo: "Chị về gọi chồng ra đây!" 17 Thiếu phụ thưa: "Tôi không có chồng!" 18 Ngài nói: "Bảo là không chồng thì cũng đúng, vì chị đã có năm đời chồng và người chị hiện có cũng chẳng phải là chồng! Chị đã nói thật đó!" 19 Thiếu phụ nói: "Thưa ông, tôi nhận thấy rằng ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời. 20 Tổ tiên chúng tôi đã thờ phụng trên ngọn núi nầy, còn các ông lại bảo Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi để thờ phụng!" 21 Đức Giê-su đáp: "Nầy, chị hãy tin Ta đi, sắp đến lúc các người không còn thờ phụng Đức Chúa Cha trên ngọn núi nầy hay tại Giê-ru-sa-lem nữa. 22 Các người thờ phụng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phụng Đấng chúng ta biết, vì ơn cứu rỗi từ người Do Thái mà đến! 23 Nhưng giờ sắp điểm và thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người thực tâm sùng bái sẽ thờ phụng Chúa Cha bằng tâm linh và lẽ thật, vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người có lòng thờ phụng như vậy. 24 Đức Chúa Trời là Linh Thần, nên những người thờ phụng Ngài phải lấy tâm linh, lẽ thật mà thờ phụng." 25 Thiếu phụ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a (nghĩa là Chúa Cứu Thế) sẽ đến và khi đến, Ngài sẽ chỉ bảo cho chúng ta tất cả." 26 Đức Giê-su đáp: "Ta, người đang nói với chị, chính là Đấng đó!" 27 Lúc ấy các môn đệ Ngài vừa về, họ ngạc nhiên thấy Ngài chuyện trò với một thiếu phụ, nhưng không ai hỏi Thầy cần gì, hay tại sao lại chuyện trò với người thiếu phụ ấy? 28 Thiếu phụ để vò nước lại, trở vào thành, nói với mọi người: 29 "Ra đây mà xem người nầy; bao nhiêu việc tôi làm xưa nay ông đều nói đúng. Biết đâu chẳng phải là Chúa Cứu Thế?" 30 Họ kéo nhau ra khỏi thành đến cùng Ngài. 31 Đang khi đó các môn đệ cứ nài nỉ: "Thưa Thầy, xin mời Thầy ăn!" 32 Ngài trả lời: "Ta có thức ăn mà các con không biết được." 33 Các môn đệ bèn bảo nhau: "Chẳng lẽ có người đã mời Thầy ăn rồi sao?" 34 Đức Giê-su bảo họ: "Thức ăn của Ta là tuân theo ý muốn của Đấng đã sai Ta và hoàn thành công việc Ngài. 35 Chẳng phải chính các con đã nói còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt, nhưng Ta bảo: Hãy ngước mắt lên nhìn đồng lúa chín vàng sẵn cho mùa gặt. 36 Thợ gặt đã lãnh tiền công và thu góp hoa lợi vào sự sống vĩnh phúc để kẻ gieo chung vui với người gặt. 37 Thật đúng như câu người ta vẫn nói: Kẻ thì lo gieo, người thì lo gặt. 38 Chính Ta đã sai các con đến gặt ở chỗ mình không gieo, người khác đã nhọc nhằn để các con vào hưởng công lao của họ." 39 Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì thiếu phụ kia làm chứng rằng Ngài đã nói đúng y mọi điều bà đã làm xưa nay. 40 Vì vậy, những người Sa-ma-ri đến yêu cầu Ngài ở lại với họ, nên Ngài ở đó hai ngày. 41 Người tin Đức Giê-su càng đông thêm khi nghe Ngài giảng dạy. 42 Họ bảo thiếu phụ: "Bây giờ không phải vì nghe chị nói mà chúng tôi tin đâu, nhưng vì chính chúng tôi đã nghe Ngài dạy, nên chúng tôi biết rằng Ngài thật là Đấng Cứu Thế của nhân loại." 43 Hai ngày sau, Đức Giê-su lên đường đến Ga-li-lê, 44 vì chính Ngài cũng đã xác nhận rằng không một tiên tri nào được tôn trọng tại quê hương. 45 Khi đến Ga-li-lê, người Ga-li-lê nghênh tiếp Ngài, vì họ có lên Giê-ru-sa-lem dự lễ và đã chứng kiến mọi việc Ngài làm tại đó trong kỳ lễ. 46 Rồi Ngài về lại Ca-na, miền Ga-li-lê, nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Một viên quan ở Ca-pha-na-um có đứa con trai lâm bệnh. 47 Nghe tin Đức Giê-su đã rời Giu-đê về Ga-li-lê, ông đến xin Ngài xuống chữa bệnh cho con mình, vì đứa con đang hấp hối. 48 Đức Giê-su nói với ông: "Nếu không thấy dấu lạ phép mầu, hẳn các người chẳng chịu tin đâu!" 49 Viên quan thưa: "Lạy Chúa, xin Chúa đến trước khi con tôi chết!" 50 Đức Giê-su bảo: "Cứ về đi, con của ông sống." Người ấy tin lời Đức Giê-su nói với mình mà đi về. 51 Trên đường về, các gia nhân ra đón ông trình rằng: "Con của chủ đã bình phục rồi!" 52 Ông hỏi xem bình phục khi nào thì họ thưa: "Cậu hết sốt hôm qua, vào lúc một giờ trưa." 53 Người cha nhận ra rằng đó là giờ Đức Giê-su bảo mình: "Con của ông sống!" nên chính ông và cả nhà đều tin. 54 Đây là dấu lạ thứ nhì mà Đức Giê-su đã làm sau khi Ngài rời Giu-đê về Ga-li-lê.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn