VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Tê-sa-lô-ni-ca | II Tê-sa-lô-ni-ca 1 | II Tê-sa-lô-ni-ca 2 | I Ti-mô-thê

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11-12

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 Cho nên chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh chị em để Đức Chúa Trời của chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài, và nhờ năng lực Ngài hoàn tất mọi ước vọng tốt lành cũng như công việc xuất phát từ đức tin. 12 Nhờ thế danh Chúa Giê-su chúng ta được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được vinh hiển trong Ngài tùy theo ân sủng của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Giê-su Cơ Đốc.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn