VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | I Tê-sa-lô-ni-ca 1 | I Tê-sa-lô-ni-ca 2 | II Tê-sa-lô-ni-ca

I Tê-sa-lô-ni-ca 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phao-lô, Sinh-vanh và Ti-mô-thê kính gởi hội thánh TI-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, là Cha và ở trong Chúa Giê-su Cơ Đốc. Nguyện xin anh chị em được đầy ân sủng và bình an. 2 Chúng tôi hằng cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh chị em, thường nhắc đến anh chị em trong khi cầu nguyện. 3 Trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, chúng tôi nhớ đến công việc anh chị em làm do đức tin, lao khổ anh chị em chịu vì tình thương và lòng kiên trì của anh chị em nhờ hy vọng nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. 4 Thưa anh chị em, là những người được Đức Chúa Trời yêu quí, chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em. 5 Vì Phúc Âm chúng tôi đã truyền cho anh chị em không phải chỉ bằng lời nói nhưng bằng quyền năng, nhờ Đức Thánh Linh và đầy lòng tin quyết. Anh chị em biết rõ, khi ở giữa anh chị em, chúng tôi đã sống như thế nào để lợi ích cho anh chị em. 6 Anh chị em cũng đã bắt chước chúng tôi và theo gương Chúa. Dù gặp nhiều hoạn nạn, anh chị em đã đón tiếp Lời Chúa với niềm vui của Đức Thánh Linh. 7 Vì vậy anh chị em trở thành gương tốt cho tất cả tín hữu ở miền Ma-xê-đoan và A-chai. 8 Thật vậy, từ nơi anh chị em Lời Chúa đã vang ra không những ở miền Ma-xê-đoan và A-chai mà thôi nhưng niềm tin anh chị em đặt nơi Đức Chúa Trời cũng được lan truyền khắp mọi nơi, cho nên chúng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. 9 Vì chính họ thuật lại thể nào anh chị em đã tiếp đón chúng tôi, thể nào anh chị em đã quay về với Đức Chúa Trời và từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10 Và để chờ đợi Con Ngài từ trên trời là Con mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn