VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 34 | Xuất Hành 35 | Xuất Hành 36 | Lê-vi

Xuất Hành 35

35 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Môi-se triệu tập toàn thể cộng đồng Y-sơ-ra-ên lại và nói với họ: "Đây là những điều CHÚA truyền bảo anh chị em phải vâng giữ. 2 Sáu ngày đầu là những ngày để làm việc nhưng ngày thứ bảy là ngày thánh, tức là ngày nghỉ dành cho CHÚA. Bất cứ người nào làm công việc gì trong ngày đó phải bị xử tử. 3 Lửa cũng không được đốt lên trong ngày Sa-bát, bất cứ nơi nào các ngươi ở." 4 Môi-se nói với toàn thể cộng đồng Y-sơ-ra-ên rằng: "Đây là điều CHÚA truyền dạy: 5 Anh chị em trích trong của cải mình có để dâng hiến cho CHÚA. Mỗi người tự nguyện đem dâng cho CHÚA vàng, bạc và đồng; 6 chỉ xanh, tím, đỏ, sợi lanh, lông dê, 7 da cừu nhuộm đỏ, da dê, gỗ si-tim, 8 dầu ô-liu để thắp đèn, các hương liệu để chế dầu xức và hương thơm; 9 bạch ngọc và các thứ ngọc để gắn lên ê-phót và bảng đeo ngực. 10 Tất cả những người khéo tay trong dân phải đến để làm mọi thứ CHÚA truyền bảo: 11 Đền Tạm với trại, mái che, móc, khuôn, thanh xà ngang, trụ và đế trụ; 12 Rương Giao Ước với đòn khiêng và Nắp Chuộc Tội, bức màn che Rương; 13 các bàn, đòn khiêng cùng với tất cả phụ tùng và bánh thánh; 14 cây đèn với các đồ phụ tùng, đèn và dầu thắp đèn; 15 bàn thờ dâng hương và đòn khiêng, dầu tấn phong và hương thơm; màn che cửa vào Đền Tạm; 16 bàn thờ dâng của lễ thiêu, rá đồng, đòn khiêng với các món phụ tùng; bồn nước bằng đồng và chân bồn; 17 màn che hành lang, trụ và lỗ trụ; màn che cửa hành lang; 18 cọc cắm lều cùng với dây dùng cho Đền Tạm và hành lang; 19 các bộ áo lễ thêu dệt công phu dùng trong Nơi Thánh, gồm có bộ áo lễ thánh cho thầy tế lễ A-rôn và các con trai người khi họ phục vụ Ta với chức vụ thầy tế lễ." 20 Nghe Môi-se dạy xong, toàn thể cộng đồng Y-sơ-ra-ên ra về. 21 Sau đó những người được lòng mình thúc giục tự nguyện đem đến các lễ vật dâng hiến cho CHÚA để dựng Đền Tạm, làm tất cả trang bị cần thiết cho sự thờ phượng và các bộ áo thánh. 22 Tất cả những người tự nguyện, cả nam lẫn nữ, đều mang đến đủ loại trang sức bằng vàng như vòng đeo mũi, bông tai, nhẫn, vòng đeo tay dâng hiến lên CHÚA. 23 Những người khác đem đến chỉ xanh, tím, đỏ, hay sợi lanh, lông dê, da cừu nhuộm đỏ, da dê để dâng hiến. 24 Tất cả những người nào để dành bạc và đồng dâng lên CHÚA đều mang đến. Những người có gỗ si-tim để dâng vào việc thờ phượng đều mang đến dâng. 25 Các phụ nữ khéo tay đem đến chỉ xanh, vàng, đỏ, và sợi lanh chính tay họ đã làm, 26 cũng có bà tình nguyện dệt lông dê theo khả năng mình. 27 Các cấp lãnh đạo dâng hiến bạch ngọc và các loại ngọc khác để gắn lên ê-phót và bảng đeo ngực. 28 Họ cũng mang đến dầu ô-liu để thắp đèn và các hương liệu để chế dầu tấn phong và hương thơm. 29 Như vậy, toàn dân Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ, đều vui lòng đem dâng hiến lên CHÚA những lễ vật tự nguyện để làm tất cả các công việc CHÚA đã truyền bảo họ qua Môi-se. 30 Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên: "Nầy, CHÚA đã gọi đích danh Bết-sa-lê-ên, con U-ri, cháu Hu-rơ thuộc chi tộc Giu-đa 31 và cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, với tài khéo, khả năng và hiểu biết về mọi ngành thủ công nghệ, 32 để vẽ kiểu và chế tạo các vật bằng vàng, bạc, đồng, 33 để cắt và nhận ngọc, chạm gỗ và làm mọi công tác mỹ thuật. 34 Bết-sa-lê-ên cùng với Ô-hô-li-áp, con trai A-hi-sa-mạc, thuộc chi tộc Đan, được Chúa ban cho khả năng để dạy người khác. 35 Chúa cũng phú cho hai người này tài khéo để làm tất cả các công việc chạm trỗ thủ công, vẽ kiểu, thêu thùa và dệt với chỉ xanh, đỏ, tím và sợi lanh, vì cả hai đều có biệt tài thủ công nghệ và vẽ kiểu."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn