VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 4 | Xuất Hành 5 | Xuất Hành 6 | Lê-vi

Xuất Hành 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó Môi-se và A-rôn đến yết kiến Pha-ra-ôn và thưa: "CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: "Hãy để dân Ta đi, để họ có thể thờ phượng Ta trong sa mạc.’" 2 Pha-ra-ôn hỏi: "CHÚA là ai mà ta phải vâng lời và để cho Y-sơ-ra-ên ra đi? Ta chẳng biết CHÚA là ai và cũng chẳng cho dân Y-sơ-ra-ên đi đâu." 3 Môi-se và A-rôn thưa: "Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã viếng thăm chúng tôi. Bây giờ xin bệ hạ cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để dâng tế lễ cho CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi, nếu không Ngài sẽ dùng dịch hạch và gươm dao hình phạt chúng tôi." 4 Tuy nhiên Pha-ra-ôn trả lời: "Môi-se và A-rôn! Tại sao hai ông làm cho họ ngưng công việc như vậy? Về làm việc đi!" 5 Vua nói tiếp: "Dân số trong xứ đã lên rất cao mà mấy ông lại xui cho họ bỏ bê công việc." 6 Ngay hôm ấy, Pha-ra-ôn ban lệnh này cho các cai nô và các đốc công: 7 "Đừng cấp rơm cho dân làm gạch như trước nữa; để chúng tự đi kiếm rơm lấy. 8 Nhưng vẫn bắt chúng phải làm đủ số lượng gạch như trước chớ không được giảm bớt mức sản xuất. 9 Phải bắt húng làm việc thật nặng nề để chúng đừng để ý đến những lời dối trá." 10 Các cai nô và đốc công đi ra nói với dân rằng: "Đây là lệnh của Pha-ra-ôn: "Ta sẽ không cấp rơm như trước nữa. 11 Mỗi người phải tự đi kiếm rơm ở đâu thì đi, nhưng không được giảm bớt mức sản xuất.’" 12 Dân chúng phân tán đi ra khắp Ai-cập để kiếm rạ thay cho rơm. 13 Các cai nô cứ đốc thúc: "Mỗi ngày phải làm cho xong phần việc, như khi được cấp rơm vậy." 14 Những trưởng toán người Y-sơ-ra-ên do các cai nô chỉ định bị họ đánh đập và hạch sách: "Sao hôm qua và hôm nay các anh không sản xuất đúng mức ấn định như trước?" 15 Các trưởng toán người Y-sơ-ra-ên đến kêu van với Pha-ra-ôn: "Sao bệ hạ đối xử với các tôi tớ của bệ hạ như vậy? 16 Chúng tôi không được cấp rơm nhưng vẫn cứ nhận được lệnh "Làm gạch đi!’ Tôi tớ của bệ hạ bị đánh đập, nhưng lỗi là lỗi của dân của bệ hạ." 17 Pha-ra-ôn đáp: "Làm biếng! Các anh là bọn làm biếng! Vì vậy mà các anh cứ đòi "Xin cho chúng tôi đi dâng tế lễ cho CHÚA.’ 18 Trở về làm việc đi! Chẳng ai cấp rơm cho đâu, nhưng mức sản xuất gạch vẫn giữ nguyên như cũ!" 19 Các trưởng toán Y-sơ-ra-ên rất bối rối khi nghe câu "Chẳng ai cấp rơm cho đâu, nhưng mức sản xuất gạch vẫn giữ nguyên như cũ". 20 Khi lui ra khỏi cung vua, họ gặp Môi-se và A-rôn đang đứng chờ họ, 21 nên nói rằng: "Xin CHÚA xem xét và xử đoán hai ông! Hai ông đã làm chúng tôi thành một vật hôi hám trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần và hai ông đã đưa gươm cho họ giết chúng tôi!" 22 Môi-se trở về với CHÚA và thưa: "Lạy Chúa! Sao Chúa lại mang hoạ đến cho dân này? Chúa sai con đến với họ là vì mục đích ấy sao? 23 Từ lúc con đến với Pha-ra-ôn để nhân danh Chúa mà nói thì vua càng ngược đãi dân này, nhưng Chúa lại chẳng giải cứu họ!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn