VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | II Sa-mu-ên | I Các Vua 19 | I Các Vua 20 | I Các Vua 21 | II Các Vua

I Các Vua 20

20 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vua Bên Ha-đát của A-ram triệu tập tất cả quân đội của vua lại. Có ba mươi hai vua khác cùng hiệp với vua. Họ có nhiều chiến mã và xe chiến mã. Vua ấy kéo quân đến Sa-ma-ri, bao vây thành, và tấn công thành. 2 Vua sai các sứ giả vào trong thành gặp vua A-háp của Y-sơ-ra-ên và nói rằng: "Bên Ha-đát nói như vầy: 3 Bạc và vàng của ngươi là của ta. Những người vợ đẹp nhất của ngươi và con cái của ngươi là của ta." 4 Vua Y-sơ-ra-ên đáp lại: "Tâu vua, là chúa của tôi, thật đúng vậy. Bản thân tôi và mọi sự tôi có đều thuộc về vua." 5 Các sứ giả trở lại nữa và nói: "Bên Ha-đát nói như vầy: Ta sai sứ giả đến nói cho ngươi biết: "Hãy trao nộp cho ta bạc, vàng, các vợ và các con của ngươi. 6 Ngoài ra, giờ nầy ngày mai, ta sẽ sai các tôi tớ ta đến với ngươi. Chúng sẽ lục soát nhà ngươi và nhà bầy tôi củangươi, hễ bất cứ điều gì chúng thích, chúng sẽ lấy đem đi hết.’" 7 Vua của Y-sơ-ra-ên bèn triệu tập tất cả các trưởng lão trong xứ lại và nói: "Các ngươi hãy xem đó. Kìa, người nầy đến để gây sự với chúng ta. Vì hắn đã sai sứ đến đòi ta phải nộp các vợ của ta, con cái của ta, bạc của ta và vàng của ta cho hắn, và ta đã không từ chối rồi." 8 Bấy giờ tất cả các trưởng lão và toàn dân nói: "Xin vua đừng nghe lời hắn và đừng chấp thuận gì cả." 9 Vậy A-háp trả lời cho các sứ giả của Bên Ha-đát rằng: "Hãy tâu với vua là chúa của tôi rằng: Tất cả những gì vua đòi hỏi nơi tôi lần thứ nhất, tôi xin tuân theo, nhưng lần nầy thì tôi không thể làm được." Các sứ giả ra đi đem tin về cho Bên Ha-đát. 10 Bên Ha-đát lại sai một sứ giả khác đến gặp A-háp và nói: "Nguyện các thần phạt ta cách nặng nề, nếu bụi đất ở Sa-ma-ri đủ cho mỗi người trong đại binh ta, mỗi người có được một nắm tay." 11 Vua Y-sơ-ra-ên đáp lại: "Hãy về nói với hắn: Đợi khi xong trận rồi hãy khoác lác." 12 Khi Bên Ha-đát nghe nói như thế, lúc đó vua đang uống rượu với các vua trong trại quân, thì ra lịnh cho bầy tôi của vua: "Chuẩn bị tấn công!" Họ liền chuẩn bị tấn công thành. 13 Có một vị tiên tri kia đến gặp vua A-háp của Y-sơ-ra-ên và nói: "Chúa phán như vầy: "Ngươi có thấy đạo quân đông đảo nầy chăng? Hãy xem, hôm nay Ta sẽ ban nó vào trong tay ngươi, để ngươi biết rằng Ta là CHÚA.’" 14 A-háp hỏi: "Nhưng biết nhờ ai bây giờ?" Vị tiên tri đáp: "CHÚA phán như vầy: Hãy nhờ những trai trẻ phục vụ dưới quyền các quận trưởng." Vua lại hỏi: "Ai sẽ dẫn đầu cuộc tấn công?" Người ấy trả lời: "Chính vua." 15 Vua liền triệu tập tất cả những chàng trai trẻ phục dưới quyền các quận trưởng; đếm được hai trăm ba mươi hai người. Vua cũng triệu tập cả thảy dân Y-sơ-ra-ên, được bảy ngàn người nữa, để theo sau tiếp ứng. 16 Vào lúc giữa trưa, họ kéo quân ra. Khi ấy Bên Ha-đát và ba mươi hai vua đồng minh của vua đang uống rượu và say mèm trong trại quân. 17 Những trai trẻ phục vụ dưới quyền các quận trưởng đi tiên phong. Bên Ha-đát sai quân thám báo ra đi, họ báo cáo về cho vua: "Có người từ trong thành Sa-ma-ri đi ra." 18 Vua truyền: "Nếu chúng ra để cầu hòa, hãy bắt sống chúng. Nếu chúng ra để gây chiến, cũng hãy bắt sống chúng." 19 Nhưng những người nầy đã ra khỏi thành rồi. Đó là các trai trẻ phục vụ dưới quyền các quận trưởng và đạo quân đi sau tiếp hậu. 20 Ai nấy đều đánh hạ đối phương mình. Quân A-ram bỏ chạy, và quân Y-sơ-ra-ên đuổi theo. Vua Bên Ha-đát của A-ram lên ngựa chạy thoát thân với một ít kỵ binh. 21 Vua Y-sơ-ra-ên đi ra, tấn công vào quân kỵ và các đạo quân có các xe chiến mã, đánh bại quân A-ram và gây cho họ tổn thất nặng nề. 22 Bấy giờ vị tiên tri đến gần vua Y-sơ-ra-ên và nói với vua: "Hãy đi. Củng cố quân lực của vua cho mạnh mẽ. Hãy chuẩn bị những việc phải làm. Bởi vì mùa xuân năm sau, vua A-ram sẽ trở lại tấn công vua nữa." 23 Quần thần của vua A-ram tâu với vua: "Thần của họ là thần núi, cho nên họ mạnh hơn chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đánh họ dưới đồng bằng, chắc chắn chúng ta sẽ mạnh hơn họ. 24 Xin vua hãy làm điều nầy: Hãy cách chức các vua khỏi các chức vụ điều binh, mà thay vào đó bằng các tướng lãnh. 25 Vua hãy lập lại một đội quân như đội quân đã mất, kiếm đủ số ngựa và số xe chiến mã như đã có trước kia; rồi chúng ta đến đánh họ dưới đồng bằng. Chắc chắn chúng ta sẽ mạnh hơn họ." Vua A-ram tán đồng ý kiến họ và làm theo như vậy. 26 Mùa xuân năm sau, Bên Ha-đát điểm quân và kéo tới A-phéc để đánh Y-sơ-ra-ên. 27 Dân Y-sơ-ra-ên cũng điểm binh và chuẩn bị lương thực để ra nghinh địch. Dân Y-sơ-ra-ên đóng quân đối diện quân A-ram như hai bầy dê nhỏ, còn quân A-ram thì đầy tràn khắp xứ. 28 Một người của Đức Chúa Trời đến gần và nói với vua Y-sơ-ra-ên: "CHÚA phán như vầy: Bởi vì dân A-ram nói: "CHÚA là thần núi chứ không phải thần thung lũng,’ cho nên Ta sẽ ban vào tay ngươi toàn thể đội quân lớn nầy, và ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa." 29 Họ đóng trại gườm nhau bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, họ bắt đầu giao chiến. Quân Y-sơ-ra-ên đánh giết một trăm ngàn bộ binh A-ram trong một ngày. 30 Số còn lại chạy trốn vào thành A-phéc, nhưng các vách thành lại sụp đổ, đè chết hai mươi bảy ngàn quân còn lại. Bên Ha-đát cũng bỏ chạy vào thành và trốn trong một phòng kín. 31 Bầy tôi của vua đến tâu với vua: "Chúng tôi có nghe nói các vua của Y-sơ-ra-ên đều là những vị vua nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi buộc vải gai quanh lưng và quấn dây quanh đầu, rồi ra trình diện vua Y-sơ-ra-ên, may đâu vua ấy sẽ tha mạng cho vua." 32 Vậy họ buộc vải gai quanh lưng và quấn dây quanh đầu, rồi ra trình diện vua Y-sơ-ra-ên, và nói: "Bên Ha-đát, tôi tớ vua có nói như vầy: "Xin vua tha mạng cho tôi.’" Vua Y-sơ-ra-ên hỏi: "Ông ấy vẫn còn sống sao? Ông ấy là anh em của ta mà." 33 Những người kia thấy có dấu hiệu tốt, liền vội vàng dựa vào đó mà nói: "Vâng, Bên Ha-đát là anh em của vua." Vua A-háp nói tiếp: "Hãy đi dẫn ông ấy đến gặp ta." Vậy Bên Ha-đát đi ra gặp A-háp. Vua A-háp mời Bên Ha-đát lên xe chiến mã của mình. 34 Bên Ha-đát nói với A-háp: "Tôi sẽ trả lại cho vua những thành mà thân phụ tôi đã lấy của thân phụ vua. Vua cũng có thể lập một khu thương mại ngay tại Đa-mách như thân phụ tôi đã lập tại Sa-ma-ri." Vua Y-sơ-ra-ên đáp: "Tôi chấp thuận đề nghị của vua và sẽ để cho vua ra đi." Vậy A-háp lập giao ước với Bên Ha-đát và để cho Bên Ha-đát ra về. 35 Theo lịnh CHÚA, một vị tiên tri trong hàng ngũ các tiên tri đến nói với bạn mình: "Xin hãy đánh tôi đi!" Nhưng người kia không chịu đánh. 36 Ông ấy bèn nói với người kia: "Bởi vì anh không nghe theo lời CHÚA, vì thế một khi anh đi khỏi tôi, thì sư tử sẽ vồ chết anh." Người kia rời khỏi ông ra đi, thì gặp ngay một con sư tử và đã bị nó vồ chết. 37 Vị tiên tri ấy gặp một người khác, liền nói: "Xin hãy đánh tôi đi!" Người nọ đánh ông và làm cho ông bị thương. 38 Bấy giờ vị tiên tri ấy ra đi, đứng đợi bên đường, chờ vua đi ngang qua; ông lấy vải bịt đôi mắt để giả dạng. 39 Vừa khi vua đi qua, ông kêu cầu vua rằng: "Tôi tớ vua đang ở giữa chiến trận thì có người đem đến cho tôi tớ vua một tù binh và bảo: "Hãy canh giữ cẩn thận tên nầy. Nếu nó trốn thoát thì mạng anh phải đền cho mạng nó, còn không thì anh phải đền một ta-lâng bạc.’ 40 Đang khi tôi tớ vua đang bận việc nầy việc nọ thì tên tù đã trốn mất." Nhà vua liền bảo ông: "Như vậy án ngươi đã đành rành. Chính ngươi đã tự kết án cho mình rồi." 41 Bấy giờ vị tiên tri vội gỡ bỏ tấm vải che mắt xuống. Vua liền nhận ra ông là một người trong hàng ngũ các tiên tri. 42 Vị tiên tri nói với vua: "CHÚA phán như vầy: "Vì ngươi đã để cho kẻ Ta muốn phải chết thoát đi. Cho nên mạng ngươi phải đền cho mạng nó, và dân ngươi sẽ thay cho dân nó.’" 43 Vua Y-sơ-ra-ên trở về cung điện mình tại Sa-ma-ri, buồn rầu và bực bội.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn