VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | II Sa-mu-ên | I Các Vua 21 | I Các Vua 22 | II Các Vua

I Các Vua 22

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Suốt ba năm, giữa A-ram và Y-sơ-ra-ên không có chiến tranh. 2 Nhưng vào năm thứ ba, vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa xuống thăm vua Y-sơ-ra-ên. 3 Vua của Y-sơ-ra-ên nói với bầy tôi của mình: "Các ngươi biết đó, Ra-mốt Ga-la-át là địa phận của chúng ta, nhưng chúng ta chẳng làm gì cả để lấy nó lại từ tay vua A-ram." 4 Vua nói với Giê-hô-sa-phát: "Vua có muốn đi đánh Ra-mốt Ga-la-át với tôi không?"Giê-hô-sa-phát trả lời: "Tôi cũng như vua, quân dân tôi cũng như quân dân vua, chiến mã tôi cũng như chiến mã vua." 5 Tuy nhiên Giê-hô-sa-phát cũng nói thêm với vua Y-sơ-ra-ên: "Nhưng chúng ta phải cầu hỏi ý CHÚA trước đã." 6 Vậy vua Y-sơ-ra-ên tập họp các tiên tri lại với nhau. Có khoảng bốn trăm vị cả thảy. Vua hỏi họ, "Ta có nên tiến đánh Ra-mốt Ga-la-át, hay là nên đình lại?" Họ đáp: "Vua hãy lên đánh đi. Vì Chúa sẽ phó nó vào trong tay vua." 7 Nhưng Giê-hô-sa-phát hỏi: "Ở đây còn có vị tiên tri nào của CHÚA nữa mà chúng ta có thể cầu vấn chăng?" 8 Vua của Y-sơ-ra-ên nói với vua Giê-hô-sa-phát: "Còn một người nữa mà chúng ta có thể cầu hỏi ý CHÚA; đó là Mi-chê, con của Giêm-la; nhưng tôi ghét ông ấy, vì ông ấy không bao giờ nói tiên tri điều gì lành về tôi, mà toàn là điều dữ thôi." Giê-hô-sa-phát nói: "Xin vua đừng nói như thế." 9 Vậy vua Y-sơ-ra-ên truyền cho một vị quan đến và bảo: "Hãy lập tức đưa Mi-chê, con của Giêm-la, đến đây." 10 Khi ấy vua của Y-sơ-ra-ên và vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa, mỗi người đều mặc vương bào, ngồi trên ngai của mình, trong sân đạp lúa, gần lối vào ở cổng thành Sa-ma-ri, và tất cả các tiên tri đều nói tiên tri trước mặt họ. 11 Sê-đê-kia, con trai Kê-na-nia, làm cho mình một cặp sừng bằng sắt, và nói: "CHÚA phán như vầy: Với các sừng nầy, vua sẽ húc dân A-ram cho đến khi chúng bị tuyệt diệt." 12 Tất cả các tiên tri đều nói như vậy, mà rằng: "Hãy lên Ra-mốt Ga-la-át và được chiến thắng. CHÚA sẽ phó nó vào trong tay vua." 13 Sứ giả được sai đi mời Mi-chê nói với ông: "Nầy, tất cả các vị tiên tri kia đều nói những lời hợp với ý của vua; mong rằng lời ông cũng phù hợp với lời họ mà nói lên sự tán thành." 14 Nhưng Mi-chê đáp: "Thật như CHÚA hằng sống chứng giám, tôi chỉ có thể nói những gì CHÚA bảo tôi nói mà thôi." 15 Khi Mi-chê đến gặp vua, vua hỏi ông: "Mi-chê, chúng ta có nên lên đánh Ra-mốt Ga-la-át không, hay là chúng ta nên đình lại?" Ông đáp: "Lên đánh đi và sẽ được chiến thắng. CHÚA sẽ phó nó vào trong tay vua mà." 16 Nhưng vua nói: "Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần để ngươi phải nhân danh CHÚA mà thề rằng ngươi chỉ nói cho ta sự thật mà thôi?" 17 Bấy giờ Mi-chê nói: "Tôi thấy Y-sơ-ra-ên tan lạc trên các núi rừng, như chiên không có người chăn; và CHÚA phán: "Họ chẳng có chủ. Ai hãy về nhà nấy bình an.’" 18 Vua Y-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát: "Tôi há không có nói với vua rằng ông ấy không bao giờ nói tiên tri điều gì lành về tôi, mà toàn là điều dữ không sao?" 19 Mi-chê lại nói: "Vậy hãy nghe lời của CHÚA. Tôi thấy CHÚA ngồi trên ngai, với tất cả thiên binh đứng hầu bên phải và bên trái Ngài. 20 CHÚA hỏi: "Ai sẽ đi dụ A-háp để nó đi lên và gục ngã tại Ra-mốt Ga-la-át đây?’ Vị thì nói thế nầy, vị thì nói thế khác, 21 cho đến khi có một vị thần tiến tới, đứng trước mặt CHÚA và nói: "Thần xin đi dụ hắn cho.’ 22 CHÚA hỏi: "Làm thể nào?’ Vị thần ấy đáp: "Thần xin đi làm một thần nói dối trong miệng các tiên tri của hắn.’ Bấy giờ CHÚA phán: "Ngươi sẽ làm kẻ dụ hắn và ngươi sẽ thành công. Hãy đi và làm như vậy.’ 23 Thế thì vua có thấy không, CHÚA đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri nầy của vua. CHÚA đã định giáng họa cho vua đó." 24 Khi ấy Sê-đê-kia, con trai Kê-na-nia, đến tát vào má của Mi-chê một cái và nói: "Thần của CHÚA đã đi ngả nào qua khỏi tôi mà đến nói với ông?" 25 Mi-chê trả lời: "Ông sẽ biết rõ điều đó trong ngày ông chui trốn trong một phòng kín." 26 Vua Y-sơ-ra-ên bèn ra lịnh: "Hãy bắt Mi-chê giao cho A-môn, quan tổng quản kinh thành, và giao cho hoàng tử Giô-ách, 27 và truyền rằng: "Vua phán như vầy: Hãy nhốt tên nầy vào ngục, hãy cho nó bánh và nước đủ sống cầm hơi, cho đến khi ta trở về bình an.’" 28 Mi-chê nói: "Nếu vua trở về bình an thì CHÚA đã không có phán qua tôi." Rồi ông tiếp: "Hãy ghi nhớ lời tôi nói, hỡi muôn dân, hỡi mọi người!" 29 Vậy vua của Y-sơ-ra-ên và vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa đi lên Ra-mốt Ga-la-át. 30 Vua của Y-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát: "Tôi sẽ cải trang và xung trận, nhưng vua cứ mặc vương bào." Vậy vua Y-sơ-ra-ên cải trang cho mình và xông vào chiến trận. 31 Khi ấy vua của A-ram có truyền lịnh cho ba mươi hai tướng chỉ huy các đạo quân có các xe chiến mã: "Các ngươi chớ đánh ai, bất kể nhỏ hay lớn, mà chỉ nhắm vào vua Y-sơ-ra-ên mà đánh cho ta." 32 Khi các tướng chỉ huy các đạo quân có các xe chiến mã thấy Giê-hô-sa-phát, họ nghĩ: "Chắc là vua Y-sơ-ra-ên đây rồi." Cho nên họ cùng nhau tấn công vào vua; nhưng khi Giê-hô-sa-phát gào thét lên, 33 họ nhận ra đấy không phải là vua Y-sơ-ra-ên, cho nên họ quay trở lại và không đuổi theo vua nữa. 34 Nhưng có một người giương cung bắn đại, không ngờ tên lại trúng ngay vào giữa khớp áo giáp của vua Y-sơ-ra-ên. Vua nói với người đánh xe của mình: "Hãy quay trở lại và đưa ta ra khỏi chiến trường, vì ta đã bị thương." 35 Nhưng ngày hôm đó, trận chiến đã trở nên khốc liệt, cho nên người ta phải đỡ cho vua đứng trên xe chiến mã mà đối diện với quân A-ram. Máu từ vết thương của vua chảy xuống ướt đẫm cả sàn xe, và đến chiều tối thì vua chết. 36 Hoàng hôn đến, người ta rao lên giữa đội quân rằng: "Ai nấy hãy trở về thành mình! Ai nấy hãy trở về xứ mình!" 37 Vậy vua qua đời và được đem về Sa-ma-ri; người ta chôn cất vua tại Sa-ma-ri. 38 Họ rửa chiếc xe chiến mã của vua bên bờ hồ Sa-ma-ri, chỗ các gái điếm tắm rửa, và chó đến liếm máu của vua, đúng y như lời của Chúa đã phán trước. 39 Những việc khác của A-háp, tất cả những việc vua làm, cung điện bằng ngà vua xây cất, và tất cả những thành vua xây dựng, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 40 Vậy A-háp an giấc với các tổ phụ mình và A-cha-xia, con trai vua, lên ngôi kế vị. 41 Giê-hô-sa-phát, con trai A-sa, lên ngôi làm vua Giu-đa vào năm thứ tư triều vua A-háp của Y-sơ-ra-ên. 42 Giê-hô-sa-phát được ba mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua, và vua trị vì hai mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-xu-ba, con gái của Si-chi. 43 Vua đi trong mọi đường lối của A-sa, cha mình, mà không hề sai lệch. Vua làm điều ngay lành trước mặt CHÚA. Nhưng vua không dỡ bỏ các đền miếu trên những nơi cao. Dân chúng vẫn còn dâng sinh tế và dâng hương trong các đền miếu trên những nơi cao đó. 44 Giê-hô-sa-phát giao hảo thuận hòa với vua Y-sơ-ra-ên. 45 Những việc khác của Giê-hô-sa-phát, những thành quả vua đạt, và những chiến tích quân sự của vua, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 46 Vua diệt trừ khỏi xứ bọn đàn ông làm điếm phục vụ trong các đền miếu còn sót lại trong thời phụ vương của vua. 47 Lúc ấy trong xứ Ê-đôm không có vua; chỉ có một vị quan làm nhiếp chính. 48 Giê-hô-sa-phát đóng một đoàn thương thuyền Ta-rê-si để đi Ô-phia mua vàng, nhưng đoàn tàu đó không đi được, vì mới đến Ê-xi-ôn Ghê-be thì đoàn tàu đã vỡ. 49 Lúc ấy A-cha-xia, con trai A-háp, có nói với Giê-hô-sa phát: "Xin hãy cho các tôi tớ tôi cùng đi trên các tàu đó với các tôi tớ vua," nhưng Giê-hô-sa-phát không cho. 50 Giê-hô-sa-phát an giấc với các tổ phụ mình và được chôn với các tổ phụ vua trong thành Đa-vít, là tổ phụ vua. Giô-ram, con trai vua, lên ngôi kế vị. 51 A-cha-xia, con trai A-háp, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên ở Sa-ma-ri vào năm thứ mười bảy triều vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa. Vua trị vì trên Y-sơ-ra-ên được hai năm. 52 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, đi trong đường lối của cha vua và của mẹ vua, và trong đường lối của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là người đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 53 Vua phục vụ Ba-anh và thờ phượng nó. Vua chọc giận CHÚA, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, như cha của vua đã làm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn