VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | II Các Vua | I Sử Ký 26 | I Sử Ký 27 | I Sử Ký 28 | II Sử Ký

I Sử Ký 27

27 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Dân Y-sơ-ra-ên được liệt kê như sau: Các trưởng tộc, những người chỉ huy ngàn quân, chỉ huy trăm quân và các viên chức phục vụ vua về mọi vấn đề trong các đoàn quân; đoàn quân hoạt động cũng như đoàn quân nghỉ hằng tháng cho suốt năm. Mỗi đoàn quân có hai mươi bốn ngàn người. 2 Trưởng đoàn thứ nhất cho tháng thứ nhất là Gia-sô-bê-am, con trai Giáp-đi-ên; đoàn này có 24.000 người. 3 Người thuộc dòng dõi Phê-rết, đứng đầu trên hết các quan trong đoàn quân hoạt động vào tháng thứ nhất. 4 Trưởng đoàn quân cho tháng hai là Đô-đai, người A-hô-ha; Mích-lô là người chỉ huy trong đoàn quân này; đoàn quân có 24.000 người. 5 Trưởng đoàn quân thứ ba cho tháng ba là Bê-na-gia, con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, trưởng tế; đoàn quân của người có 24.000 người. 6 Bê-na-gia là một dũng sĩ trong nhóm ba mươi dũng sĩ mà ông là trưởng; Am-mi-xa-đáp, con trai người cũng ở trong đoàn quân của ông. 7 Trưởng đoàn quân thứ tư cho tháng tư là A-sa-ên, em Giô-áp; con trai người là Xê-ba-đia kế vị người; đoàn quân của người có 24.000 người. 8 Trưởng đoàn quân thứ năm cho tháng năm là Sê-mê-hút, người Gít-ra; đoàn quân người có 24.000 người. 9 Trưởng đoàn quân thứ sáu cho tháng sáu là Y-ra, con trai Y-ke người Thê-cô-a; đoàn quân người có 24.000 người. 10 Trưởng đoàn quân thứ bảy cho tháng bảy là Hê-lết, người thuộc chi tộc Ép-ra-im ở Pha-lôn; đoàn quân người có 24.000 người. 11 Trưởng đoàn quân thứ tám cho tháng tám là Si-bê-cai thuộc họ Xê-rách ở Hu-sa; đoàn quân người có 24.000 người. 12 Trưởng đoàn quân thứ chín cho tháng chín là A-bi-ê-xe, người ở A-na-tốt thuộc chi tộc Bên-gia-min; đoàn quân người có 24.000 người. 13 Trưởng đoàn quân thứ mười cho tháng mười là Ma-ha-rai thuộc họ Xê-rách ở Nê-tô-pha; đoàn quân người có 24.000 người. 14 Trưởng đoàn quân thứ mười một cho tháng mười một là Bê-na-gia thuộc chi tộc Ép-ra-im ở Phi-ra-thôn; đoàn quân người có 24.000 người. 15 Trưởng đoàn quân thứ mười hai cho tháng mười hai là Hiên-đai thuộc họ Ốt-ni-ên ở Nê-tô-pha; đoàn quân người có 24.000 người. 16 Những người lãnh đạo các chi tộc Y-sơ-ra-ên gồm có: Ê-li-ê-se, con trai Xiếc-ri lãnh đạo chi tộc Ru-bên; Sê-pha-tia, con trai Ma-a-ca lãnh đạo chi tộc Si-mê-ôn; 17 Ha-sa-bia, con trai Kê-mu-ên lãnh đạo chi tộc Lê-vi; Xa-đốc lãnh đạo con cháu A-rôn. 18 Ê-li-hu, anh của Đa-vít lãnh đạo chi tộc Giu-đa; Ôm-ri, con trai của Mi-ca-ên lãnh đạo chi tộc Y-sa-ca. 19 Dít-ma-hia, con trai Ô-ba-đia lãnh đạo chi tộc Sa-bu-luân; Giê-ri-mốt, con trai A-ri-ên lãnh đạo Nép-ta-li; 20 Ô-sê, con trai A-xa-xia lãnh đạo chi tộc Ép-ra-im; Giô-ên, con trai Phê-đa-gia lãnh đạo nửa chi tộc Ma-na-se; 21 Ghi-đô, con trai Xa-cha-ri lãnh đạo nửa chi tộc Ma-na-se tại Ga-la-át; Gia-a-xi-ên, con trai Áp-ne lãnh đạo chi tộc Bên-gia-min. 22 A-xa-rên, con trai Giê-rô-ham lãnh đạo chi tộc Đan. Đó là những người lãnh đạo các chi tộc Y-sơ-ra-ên. 23 Vua Đa-vít không lấy số người từ hai mươi tuổi trở xuống vì CHÚA hứa rằng Ngài sẽ làm cho dân Y-sơ-ra-ên đông như sao trên trời. 24 Giô-áp, con trai Xê-ru-gia bắt đầu kiểm kê nhưng không hoàn tất được; vì việc này mà cơn thịnh nộ giáng xuống Y-sơ-ra-ên và người không ghi con số đó vào sử biên niên của vua Đa-vít. 25 Ách-ma-vết, con trai A-đi-ên coi sóc các kho của vua; Giô-na-than, con trai U-xi-gia coi sóc các kho ở đồng ruộng, ở các thành, ở các thôn làng và đồn lũy. 26 Ết-ri, con trai Kê-lúp cai quản những nông dân canh tác đất đai. 27 Sim-ri, người Ra-ma cai quản những vườn nho; Xáp-đi, gười Xê-pham cai quản những sản phẩm từ vườn nho và dự trữ rượu nho. 28 Ba-anh Ha-nan,người Ghê-đe, cai quản những cây ô liu và cây vả trong vùng Sơ-phê-la. Giô-ách cai quản các kho dầu ô liu. 29 Sít-trai, người Sa-rôn coi sóc các bầy bò nuôi ở Sa-rôn; Sa-phát, con trai Át-lai, coi sóc các đàn bò nuôi nơi các thung lũng. 30 Ô-binh, người Ích-ma-ên, coi sóc lạc đà; Giê-đia, người Mê-rô-nốt coi sóc các lừa; 31 Gia-xít, người Ha-ga-rít coi sóc các bầy chiên. Tất cả những người này là viên chức quản lý sản nghiệp của vua Đa-vít. 32 Giô-na-than, cậu của Đa-vít làm cố vấn, một người sáng suốt và thông thái; Giê-hi-ên, con trai Hác-mô-ni chăm sóc các hoàng tử. 33 A-hi-tô-phen là cố vấn của vua; Hu-sai, người Ạt-kít, là bạn của vua. 34 Sau A-hi-tô-phen là Giê-hô-gia-đa, con trai Bê-na-gia, rồi đến A-bia-tha. Giô-áp là thống tướng quân đội hoàng gia

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn