VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 54 | I-sa 55 | I-sa 56 | Giê-rê-mi

I-sa 55:6

55 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

6 Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được, Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn