VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 54 | I-sa 55 | I-sa 56 | Giê-rê-mi

I-sa 55:6-7

55 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

6 Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được, Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. 7 Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình, Người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng CHÚA vì Ngài thương xót ngươi, Hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn