VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 28 | Ê-xê-chi-ên 29 | Ê-xê-chi-ên 30 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 29

29 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào ngày mười hai, tháng mười năm thứ mười, có lời của CHÚA phán với tôi rằng: 2 "Hỡi con người, hãy quay mặt nghịch cùng Pha-ra-ôn, vua Ai-cập và phán tiên tri nghịch cùng toàn thể Ai-cập. 3 Hãy nói, hãy bảo nó: "CHÚA Toàn Năng phán rằng: Này, hỡi Pha-ra-ôn, vua Ai-cập, ta chống lại ngươi. Ngươi, con cá sấu vĩ đại đang nằm giữa các dòng sông; Ngươi bảo: Sông Ninh là của ta, Chính ta đã tạo ra nó. 4 Ta sẽ tra móc vào hàm ngươi, Làm cho cá các sông bám vào vẩy ngươi. Ta sẽ kéo ngươi cùng tất cả cá nơi sông Đã bám vào vẩy ngươi ra khỏi các dòng sông. 5 Ta sẽ ném ngươi vào sa mạc, Ngươi và cả những cá dưới các sông của ngươi. Ngươi sẽ ngã gục nơi đồng trống, Không thu lại được và cũng không được chôn cất. Ta sẽ ban ngươi làm mồi Cho thú vật dưới đất và chim chóc trên trời. 6 Bấy giờ cả dân cư Ai-cập sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. Vì ngươi chỉ là cây gậy bằng lau đối với nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Khi chúng dùng tay nắm lấy ngươi thì ngươi vỡ ra từng mảnh và làm chúng rách cả vai. Khi chúng dựa vào ngươi thì ngươi gẫy và làm chúng gẫy gập lưng. 8 Cho nên, CHÚA Toàn Năng phán: Này, ta đem gươm giáo đến phạt ngươi, ta sẽ diệt cả người lẫn thú khỏi ngươi. 9 Bấy giờ đất Ai-cập sẽ trở nên hoang vu, đổ nát và chúng sẽ biết rằng ta chính là CHÚA. Bởi vì ngươi bảo: Sông Ninh là của ta, ta đã tạo ra nó. 10 Cho nên, này, ta chống lại ngươi và các sông của ngươi. Ta sẽ làm cho đất Ai-cập, từ Mích-đôn đến Sy-e-nê ra tận bờ cõi Ê-thi-ô-bi, trở thành hoang vu đổ nát. 11 Chân người sẽ không đi qua đó, chân thú vật cũng không đi qua và không ai cư trú ở đó trong bốn mươi năm. 12 Trong bốn mươi năm ta sẽ làm cho đất Ai-cập thành hoang vu giữa những đất nước hoang vu và các thành chúng nó đổ nát giữa các thành đổ nát. Ta sẽ làm cho dân Ai-cập tản lạc giữa các dân và phân tán chúng nó giữa các nước. 13 Thật vậy, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Mãn hạn bốn mươi năm, ta sẽ tập họp dân Ai-cập từ các dân mà chúng đã bị tản lạc. 14 Ta sẽ hoàn lại cơ đồ cho Ai-cập, đem chúng trở về đất Pha-trô, là nguyên quán của chúng. Tại đó chúng sẽ thành một vương quốc thấp hèn. 15 Ai-cập sẽ là một vương quốc thấp bé nhất trong các vương quốc và sẽ không bao giờ vươn cao hơn các nước khác nữa. Ta sẽ làm cho nó bé nhỏ đi để nó không bao giờ cai trị các nước nữa. 16 Ai-cập sẽ không còn là nơi nhờ cậy cho nhà Y-sơ-ra-ên nữa nhưng chỉ gợi cho họ nhớ lại tội lỗi của họ khi chạy theo Ai-cập. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA.’" 17 Vào ngày một tháng thứ nhất năm thứ hai mươi bảy, lời của Chúa phán với tôi rằng: 18 "Hỡi con người, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đã đem quân vất vả tấn công thành Ty-rơ. Mọi đầu đều trọc, mọi vai đều trầy, nhưng dù vất vả đánh thành Ty-rơ, người và đạo binh người đều chẳng được gì. 19 Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, ta sẽ ban đất Ai-cập cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Người sẽ đem của cải đi, chiếm đoạt các chiến lợi phẩm và cướp phá đất; những thứ ấy là tiền công cho quân đội người. 20 Ta đã ban đất Ai-cập cho người để đền bù công lao người đã đánh nó vì người đã hành động cho ta. CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 21 Vào ngày ấy ta sẽ làm cho sừng nhà Y-sơ-ra-ên mọc lên. Còn ngươi, ta sẽ cho môi miệng mở ra giữa chúng nó; bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn