VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 36 | Ê-xê-chi-ên 37 | Ê-xê-chi-ên 38 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 37

37 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tay của CHÚA ở trên tôi; bởi Thần của CHÚA, Ngài đem tôi ra, đặt tôi ở giữa một thung lũng; thung lũng ấy đầy hài cốt. 2 Ngài dẫn tôi đi vòng quanh các hài cốt đó; kìa, có rất nhiều hài cốt trên mặt thung lũng và rất khô. 3 Ngài phán cùng tôi: "Hỡi con người, những hài cốt này có thể sống không?" Tôi đáp: "Lạy CHÚA, Chúa biết điều ấy." 4 Ngài phán cùng tôi: "Hãy phán tiên tri cùng những hài cốt này, hãy bảo chúng: "Hỡi những hài cốt khô, hãy nghe lời CHÚA. 5 CHÚA Toàn Năng phán như vầy cùng các hài cốt: Này, ta phú thần khí nhập vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. 6 Ta sẽ ban gân cho các ngươi, cho thịt trên các ngươi, lấy da bọc các ngươi và ban thần khí trong các ngươi, bấy giờ các ngươi sẽ sống và biết rằng chính ta là CHÚA.’" 7 Vậy, tôi phán tiên tri như tôi đã được truyền. Khi tôi vừa phán tiên tri thì có tiếng động, này có tiếng rung chuyển và những xương cốt ráp lại với nhau, xương với xương. 8 Tôi nhìn, kìa, gân xuất hiện, thịt mọc lên và da bao bọc ở bên ngoài nhưng không có thần khí trong chúng. 9 Ngài phán cùng tôi: "Hãy phán tiên tri cùng thần khí. Hỡi con người, hãy phán tiên tri, hãy nói với thần khí: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hỡi thần khí, hãy đến từ gió bốn phương, hãy thở vào các xác chết này để chúng được sống.’" 10 Vậy, tôi phán tiên tri như đã được truyền. Thần khí nhập vào trong các xác chết; chúng sống lại và đứng lên trên chân mình. Ấy là một đạo quân đông vố số. 11 Ngài phán cùng tôi: "Hỡi con người, những xương này là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Kìa, chúng nói: "Xương cốt chúng ta khô héo, hy vọng của chúng ta tiêu tan, chúng ta bị tuyệt diệt.’ 12 Cho nên, hãy nói tiên tri, hãy nói với chúng: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Chính ta sẽ mở mồ mã các ngươi, đem các ngươi lên khỏi mồ mã. Hỡi dân ta, ta sẽ đem các ngươi trở về đất Y-sơ-ra-ên. 13 Hỡi dân ta, bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA khi ta mở mồ mả các ngươi, đem các ngươi lên khỏi mồ mả. 14 Ta sẽ ban thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất mình và biết rằng chính ta là CHÚA; ta đã phán thì ta sẽ làm; CHÚA tuyên bố.’" 15 Lời của CHÚA phán với tôi: 16 "Hỡi con người, ngươi hãy lấy một cây gậy và viết lên trên ấy: "Cho Giu-đa và cho các con cái Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó.’ Hãy lấy một cây gậy khác và viết lên trên ấy: "Cho Giô-sép, cây gậy của Ép-ra-im, và cả nhà Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó.’ 17 Hãy hợp hai cây gậy lại làm một để chúng trở thành một cây gậy trong tay ngươi. 18 Khi con cái dân ngươi hỏi: "Ông không cho chúng tôi biết điều này nghĩa là gì sao?’ 19 Hãy nói với chúng: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, ta sẽ lấy cây gậy của Giô-sép, tức là cây gậy ở trong tay Ép-ra-im, cùng những chi tộc Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó và hiệp chúng cùng cây gậy của Giu-đa để làm thành một cây gậy, như vậy chúng trở thành một cây gậy trong tay ta.’ 20 Hãy cầm lên những cây gậy mà ngươi đã viết trên ấy cho chúng xem. 21 Hãy nói với chúng: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, chính ta sẽ đem con cái Y-sơ-ra-ên từ các nước chúng đã đi đến, ta sẽ hợp chúng lại từ khắp nơi và đem chúng về vùng đất của chúng. 22 Ta sẽ làm cho chúng thành một nước trong xứ, trên các đồi núi Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ chỉ có một vua cai trị; sẽ không bao giờ là hai nước và sẽ không chia rẽ thành hai vương quốc nữa. 23 Chúng nó sẽ không làm mình ô uế vì các thần tượng, những điều ghê tởm và mọi vi phạm nữa. Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi sự sa ngã mà chúng đã phạm. Ta sẽ thanh tẩy chúng, bấy giờ chúng sẽ là dân ta và ta là Đức Chúa Trời của chúng nó. 24 Tôi tớ ta, Đa-vít sẽ làm vua chúng nó, chúng nó sẽ có một người chăn giữ. Chúng nó sẽ đi theo các sắc lệnh, nghe và thực hành các quy luật của ta. 25 Chúng sẽ sống tại đất mà ta đã ban cho Gia-cốp, tôi tớ ta, nơi tổ tiên chúng đã sống; chúng và con cháu, dòng dõi chúng sẽ sống ở đó mãi mãi. Đa-vít, tôi tớ ta sẽ là hoàng tử của chúng đời đời. 26 Ta sẽ lập giao ước bình an với chúng, đó là giao ước đời đời cho chúng. Ta sẽ thiết lập và làm cho chúng gia tăng và ta sẽ đặt thánh điện ta ở giữa chúng đời đời. 27 Nơi cư ngụ của ta sẽ ở giữa chúng; ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng và chúng nó sẽ làm dân ta. 28 Bấy giờ các nước sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, Đấng thánh hóa Y-sơ-ra-ên, khi thánh điện ta sẽ ở giữa chúng đời đời.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn