VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 7 | Ô-sê 8 | Ô-sê 9 | Giô-ên

Ô-sê 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy đưa tù và lên miệng! Kẻ thù như chim đại bàng đáp xuống nhà CHÚA! Vì chúng nó bội giao ước Ta, Và phạm Kinh Luật Ta. 2 Chúng kêu cầu Ta: Lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Chúng con nhận biết Ngài! 3 Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ Đấng Toàn Thiện, Kẻ thù sẽ đuổi theo nó. 4 Chúng tôn người làm vua, nhưng không hỏi ý Ta, Chúng lập người làm quan, nhưng không cho Ta biết. Chúng dùng bạc vàng Đúc thần tượng, Để rồi thần tượng sẽ bị hủy diệt. 5 Hỡi Sa-ma-ri, bò con ngươi đã bị vứt bỏ rồi! Cơn phẫn nộ Ta cháy phừng nghịch lại chúng nó. Chúng nó phải chịu tội cho đến bao giờ? 6 Vì bò con này là từ Y-sơ-ra-ên mà ra. Một người thợ thủ công đã đẽo gọt nó; Nó không phải là Đức Chúa Trời. Thật, bò con của Sa-ma-ri Sẽ bị đập nát ra từng mảnh. 7 Chúng gieo gió, Chúng sẽ gặt bão. Cây lúa không nẩy hạt, Không thể nào chế ra bột được. Nếu có chăng, Dân xa lạ sẽ ăn nuốt hết. 8 Y-sơ-ra-ên bị ăn nuốt. Bây giờ, chúng ở giữa các dân tộc khác, Giống như một vật vô dụng. 9 Vì chúng đã chạy sang A-si-ri; Ép-ra-im giống như con lừa rừng cô độc, Mua chuộc tình nhân. 10 Dù chúng có mua chuộc được các dân khác, Ngay bây giờ, Ta sẽ thâu góp chúng lại, Để rồi, chẳng còn bao lâu nữa, chúng sẽ oằn oại Dưới gánh nặng của vua và các nhà lãnh đạo. 11 Khi Ép-ra-im lập nhiều bàn thờ để dâng tế lễ chuộc tội, Chính các bàn thờ đó gây cho nó phạm tội. 12 Dù Ta có viết Kinh Luật Ta cho nó đến vạn lần, Kinh Luật Ta vẫn xa lạ đối với nó. 13 Dù chúng dâng sinh tế như món quà yêu thương, Dù chúng ăn thịt sinh tế, CHÚA vẫn không chấp nhận chúng. Bây giờ, Ngài nhớ lại tội ác chúng, Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng. Chúng sẽ trở về Ai-cập. 14 Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình, Lo xây dựng đền đài. Giu-đa cũng xây thêm nhiều thành kiên cố. Nhưng Ta sẽ sai lửa đốt cháy thành, Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn