VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ô-sê | Giô-ên 1 | Giô-ên 2 | Giô-ên 3 | A-mốt

Giô-ên 2:28-29

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

28 Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên tất cả các con: Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri, Những người già sẽ được báo mộng, Các thanh niên sẽ thấy khải tượng. 29 Trong những ngày ấy, Ta cũng sẽ đổ Thần Ta Trên tôi trai tớ gái của các con.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn