VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ô-sê | Giô-ên 2 | Giô-ên 3 | A-mốt

Giô-ên 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Này, trong những ngày ấy, vào thời ấy, Khi Ta phục hồi xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem, 2 Ta sẽ tập họp mọi dân, mọi nước, Đưa chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát, Và xét xử chúng tại đó, Vì chúng đã phân tán dân Ta và gia sản Ta, là Y-sơ-ra-ên, Giữa các nước, các dân, Và chia nhau đất đai của Ta. 3 Chúng đem dân Ta ra bắt thăm, Đổi bé trai lấy gái mãi dâm, Bán bé gái lấy rượu, Và nốc cạn ly. 4 Còn các ngươi, dân thành Ty-rơ và Si-đôn, Và dân trong khắp cả các vùng xứ Phi-li-tin, Các ngươi có quan hệ gì với Ta? Các ngươi định trả thù Ta sao? Nếu các ngươi định trả thù Ta, Ta sẽ nhanh chóng báo trả các ngươi, Ta sẽ trút tội ác các ngươi xuống đầu các ngươi: 5 Vì các ngươi đã cướp vàng bạc của Ta, Đem bảo vật của Ta về chứa trong đền đài các ngươi, 6 Và bán dân Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem Cho dân Hy lạp đem đi xa khỏi quê cha đất tổ. 7 Này, Ta sẽ khiến chúng nổi dậy khỏi địa phận, Khỏi nơi mà các ngươi đã bán chúng, Và Ta sẽ trút tội ác các ngươi xuống đầu các ngươi. 8 Ta sẽ bán con trai con gái các ngươi Vào tay dân Giu-đa, Dân Giu-đa sẽ bán chúng cho dân Sê-ba, cho một nước xa xôi, CHÚA phán vậy. 9 Hãy loan báo tin này giữa các dân, các nước: Hãy chuẩn bị nghênh chiến! Hãy động viên các dũng sĩ, Toàn quân, hãy tiến tới, xông lên! 10 Hãy đúc lưỡi cày thành gươm, Hãy rèn lưỡi liềm thành giáo! Kẻ yếu đuối hãy khoe: "Ta đây, trang dũng sĩ!" 11 Mọi dân, mọi nước chung quanh, hãy mau đến, Hãy tập họp tại đấy! "Lạy CHÚA, xin sai các dũng sĩ Ngài xuống!" 12 Các dân, các nước, hãy nổi dậy, Hãy tiến đến thung lũng Giô-sa-phát, Vì Ta sẽ ngự tại đấy để xét xử Mọi dân, mọi nước chung quanh! 13 Các con hãy vung lưỡi hái lên, Vì lúa đã chín. Hãy đến đạp nho, Vì bồn ép nho đã đầy; Bồn chứa đã trào ra, Vì tội ác chúng thật nhiều. 14 Có tiếng ồn ào huyên náo Tại thung lũng phán xét, Vì ngày của CHÚA gần lắm rồi, Tại thung lũng phán xét. 15 Mặt trời, mặt trăng tối sầm lại, Các vì sao thâu ánh sáng về. 16 Bấy giờ CHÚA gầm lên từ Si-ôn, Tiếng Ngài vang dội từ Giê-ru-sa-lem: Trời đất rung chuyển, Nhưng CHÚA là nơi ẩn náu cho dân Ngài, Là thành trì kiên cố cho dân Y-sơ-ra-ên. 17 Bấy giờ các con sẽ nhận biết rằng chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các con; Ta ngự tại Si-ôn, núi thánh Ta, Và Giê-ru-sa-lem sẽ là một thành thánh, Các dân nước ngoài sẽ chẳng được qua đó nữa. 18 Ngày ấy, các núi sẽ tràn trề rượu mới, Các đồi sẽ tuôn sữa dầm dề. Nước chảy cuồn cuộn trong mọi khe suối nơi Giu-đa, Và một mạch nước phun ra từ nhà CHÚA Tưới nhuần trũng Sít-tim. 19 Ai-cập sẽ thành hoang địa, Ê-đôm là đồng hoang cô liêu, Vì chúng đã đối xử bạo tàn với dân Giu-đa, Đổ máu vô tội trong xứ sở họ. 20 Nhưng Giu-đa sẽ mãi mãi có người cư trú, Giê-ru-sa-lem cũng có người ở cho đến muôn đời. 21 Ta sẽ báo thù máu vô tội của họ Cho đến bây giờ chưa được báo thù. Và CHÚA sẽ ngự tại Si-ôn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn