VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi | Dân Số 25 | Dân Số 26 | Dân Số 27 | Phục Truyền

Dân Số 26

26 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau tai hoạ ấy, CHÚA phán bảo Môi-se và Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn: 2 "Kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên theo từng gia tộc, từ hai mươi tuổi trở lên, những người có thể ra trận được." 3 Vậy, tại đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô, Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa truyền lại lệnh ấy cho dân: 4 "Kiểm tra những người từ hai mươi tuổi trở lên, như CHÚA đã phán dặn Môi-se." Đây là dân số Y-sơ-ra-ên, những người ra từ Ai-cập: 5 Con cháu Ru-bên, con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên, Từ Hê-nóc sinh ra chi tộc Hênóc, Từ Pha-lu sinh ra chi tộc Pha-lu, 6 Từ Hết-rôn sinh ra chi tộc Hết-rôn, Từ Cạt-mi sinh ra chi tộc Cạt-mi. 7 Đó là các chi tộc thuộc chi tộc Ru-bên, có 43730 người. 8 Con trai Pha-lu là Ê-li-áp. 9 Các con trai Ê-li-áp là Nê-mu-ên, Đa-than và A-bi-ram. Chính Đa-than và A-bi-ram này là hai người lãnh đạo của dân, đã theo Cô-rê nổi loạn chống Môi-se, A-rôn và cả CHÚA nữa. 10 Đất hả miệng nuốt họ cùng với Cô-rê, còn 250 người theo họ bị lửa thiêu chết. Việc này xảy ra để cảnh cáo Y-sơ-ra-ên. 11 Tuy nhiên, con cháu Cô-rê không bị tuyệt diệt. 12 Con cháu Si-mê-ôn, tính từng chi tộc: Từ Nê-mu-ên sinh ra chi tộc Nêmu-ên, từ Gia-min sinh ra chi tộc Giamin, từ Gia-kin sinh ra chi tộc Giakin, 13 từ Xê-rách sinh ra chi tộc Xê-rách, từ Sau-lơ sinh ra chi tộc Sau-lơ. 14 Đó là các chi tộc của chi tộc Si-mê-ôn, có 22200 người. 15 Con cháu Gát, tính từng chi tộc: Từ Xê-phôn sinh ra chi tộc Xê-phôn, từ Ha-ghi sinh ra chi tộc Ha-ghi, từ Su-ni sinh ra chi tộc Su-ni, 16 từ Óc-ni sinh ra chi tộc Óc-ni, từ Ê-ri sinh ra rộc Ê-ri, 17 từ A-rốt sinh ra chi tộc A-rốt, từ A-rê-li sinh ra chi tộc A- rê-li 18 Đó là các chi tộc của chi tộc Gát, có 40.500 người. 19 Có hai con trai của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại Ca-na-an. 20 Con cháu Giu-đa, tính từng chi tộc: Từ Sê-la sinh ra chi tộc Sê-la, từ Phê-rết sinh ra chi tộc Phê-rết, từ Xê-rách sinh ra chi tộc Xê-rách, 21 từ Hết-rôn sinh ra chi tộc Hết-rôn, từ Ha-mun sinh ra chi tộc Ha-num. Hết-rôn và Ha-num là con Phê-rết. 22 Đó là các chi tộc của chi tộc Giu-đa, có 76500 người. 23 Con cháu Y-sa-ca, tính từng chi tộc: Từ Thô-la sinh ra chi tộc Thô-la, từ Phu-va sinh ra chi tộc Phu-va, 24 từ Gia-súp sinh ra chi tộc Gia-súp, từ Sim-rôn sinh ra chi tộc Simrôn. 25 Đó là các chi tộc của chi tộc Y-sa-ca, có 64300 người. 26 Con cháu Sa-bu-luân, tính từng chi tộc: Từ Sê-rết sinh ra chi tộc Sê-rết, ừ Ê-lôn sinh ra chi tộc Ê-lôn, từ Gia-lê-ên sinh ra chi tộc Gia-lê-ên. 27 Đó là các chi tộc của chi tộc Sa-buluân, có 60.500 người. 28 Con cháu Giô-sép tính từng chi tộc, có Ma-na-se và Ép-ra-im: 29 Con cháu Ma-na-se: Từ Ma-ki sinh ra chi tộc Ma-ki, từ Ga-la-át (con Ma-ki) sinh ra chi tộc Ga-la-át, 30 các người của Ga-la-át là: từ Giê-xe sinh ra chi tộc Giê-xe, từ Hê-léc sinh ra chi tộc Hê-léc, 31 từ Ách-ri-ên sinh ra chi tộc Ách-ri-ên, từ Si-chem sinh ra chi tộc Si-chem, 32 Từ Sê-mi-đa sinh ra chi tộc Sê-mi-đa, từ Hê-phê sinh ra chi tộc Hê-phê. 33 (Xê-lô-phát, con trai Hê-phê, không có con trai. Tên các con gái Xê-lô-phát là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt- sa). 34 Đó là các chi tộc của chi tộc Ma-na-se, có 52700 người. 35 Con cháu Ép-ra-im: Từ Su-thê-lách sinh ra chi tộc Su-thê-lách, từ Bê-ka sinh ra chi tộc Bê-ka, từ Tha-chan sinh ra chi tộc Tha-chan. 36 Con của Su-thê-lách là Ê-ran, từ Ê-ran sinh ra chi tộc Ê-ran. 37 Đó là các chi tộc của chi tộc Ép-ra-im, có 32500 người. Các chi tộc thuộc hai chi tộc trên đều là con cháu Giô-sép. 38 Con cháu Bên-gia-min, tính từng chi tộc: Từ Bê-la sinh ra chi tộc Bê-la, từ Ách-bên sinh ra chi tộc Ách-bên, từ A-chi-ram sinh ra chi tộc Achi- ram, 39 từ Sê-phu-pham sinh ra chi tộc Sê-phu-pham, từ Hu-pham sinh ra chi tộc Hupham. 40 Các ngươi của Bê-la là A-rết và Na-a-man, từ A-rết sinh ra chi tộc A-rết, từ Na-a-man sinh ra chi tộc Na-a-man. 41 Đó là các chi của chi tộc Bên-gia-min, có 45600 người. 42 Con cháu Đan, tính từng chi tộc: Từ Su-cham sinh ra chi tộc Su-cham. 43 Chi tộc Đan chỉ có một chi tộc, chi tộc Su-cham có 64400 người. 44 Con cháu A-se, tính từng chi tộc: từ Im-na sinh ra chi tộc Im-na, từ Ích-vi sinh ra chi tộc Ích-vi, từ Bê-ri-a sinh ra chi tộc Bê-ri-a. 45 Các người của Bê-ri-a: Từ Hê-be sinh ra chi tộc Hê-be, từ Manh-ki-ên sinh ra chi tộc Manh-ki-ên. 46 (A-se có một con gái tên là Sê-rách). 47 Đó là các chi tộc của chi tộc A-se, có 53400 người. 48 Con cháu Nép-ta-li tính từng chi tộc: Từ Giát-sê-ên sinh ra chi tộc Giát-sê-ên, từ Gu-ni sinh ra chi tộc Gu-ni, 49 từ Giê-se sinh ra chi tộc Giê-se, từ Si-lem sinh ra chi tộc Si-lem. 50 Đó là các chi tộc của chi tộc Népta-li, có 45400 người. 51 Vậy trong Y-sơ-ra-ên, tổng số người được kiểm tra là 601730 người. 52 CHÚA phán bảo Môi- se: 53 "Đất sẽ được chia cho họ làm cơ nghiệp căn cứ trên dân số. 54 Chi tộc đông dân sẽ được nhiều đất, chi tộc ít dân sẽ được ít đất. Mỗi chi tộc sẽ nhận được đất tùy theo dân số kiểm tra. 55 Người ta sẽ dùng lối bốc thăm chia đất, mỗi phần mang tên một chi tộc. 56 Cơ nghiệp của họ sẽ được bắt thăm giữa những chi tộc đông dân và những chi tộc ít dân." 57 Người Lê-vi cũng được kiểm tra, tính từng chi tộc: Từ Ghẹt-sôn sinh ra chi tộc Ghẹt-sôn, từ Kê-hát sinh ra chi tộc Kê-hát, từ Mê-ra-ri sinh ra chi tộc Mê-ra-ri. 58 Các chi tộc khác thuộc chi tộc Lê-vi là: chi tộc Líp- ni, chi tộc Hếp-rôn, chi tộc Mách-li, chi tộc Mu-si, chi tộc Cô-rê. (Kê-hát sinh Am-ram. 59 Lê-vi lúc còn ở Ai-cập sinh ra một người con gái tên là Giô-kê-bết. Am-ram cưới Giô-kê-bết sinh A-rôn, Môi-se và một người con gái tên là Mi-ri-am. 60 A-rôn sinh Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 61 Na-đáp và A-bi-hu chết khi dâng lửa lạ trước mặt CHÚA). 62 Tổng số người nam thuộc chi tộc Lê-vi, từ một tháng trở lên, là 23000 người. Họ không được kiểm tra. 63 Đó là cuộc kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên do Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa thực hiện trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô. 64 Không một ai trong số những người này có tên trong kỳ kiểm tra lần trước do Môi-se và thầy tế lễ A-rôn thực hiện trong sa mạc Si-nai. 65 Vì CHÚA có phán về những người trước rằng: "Họ phải chết trong sa mạc," nên không còn một ai sống sót, trừ Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn