VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 10 | Mác 11 | Mác 12 | Lu-ca

Mác 11

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi họ gần đến Bết-pha-giê và Bê-tha-ni tại núi Ô-liu gần thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su sai hai môn đệ đi trước, 2 và dặn rằng: "Hãy vào làng đối diện các con, vừa đến nơi các con sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi đang cột tại đó. Hãy mở ra và dắt về đây. 3 Nếu có ai hỏi: "Tại sao các anh làm vậy?’ Hãy bảo họ: "Chúa cần dùng nó, rồi sẽ trả lại đây ngay.’" 4 Họ đi và thấy một con lừa con đang cột trước cửa một căn nhà bên đường. Họ mở lừa ra. 5 Vài người trong số người đứng đó hỏi: "Các anh mở lừa con nầy làm gì?" 6 Hai môn đệ trả lời như Đức Giê-su đã dặn, thì người ta để cho họ đi. 7 Họ đem lừa về cho Đức Giê-su, trải áo mình trên nó, rồi Ngài ngồi lên. 8 Nhiều người trải áo mình trên đường, người khác trải lá cây vừa chặt ngoài đồng. 9 Người đi trước, kẻ theo sau đều tung hô: "Hô-sa-na Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! 10 Phước cho nước sắp đến của vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na trên nơi chí cao!" 11 Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem, đi vào đền thờ và quan sát mọi vật chung quanh. Lúc ấy trời đã tối nên Ngài và mười hai môn đệ đi về Bê-tha-ni. 12 Ngày hôm sau, khi họ rời làng Bê-tha-ni, Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Từ xa Ngài thấy một cây vả đầy lá nên đến tìm xem thử có trái nào không, nhưng khi đến nơi Ngài chỉ thấy lá vì lúc ấy chưa phải là mùa ra trái. 14 Đức Giê-su bảo cây vả rằng: "Từ nay về sau sẽ không một ai ăn trái của mầy nữa." Và các môn đệ Ngài đều nghe lời ấy. 15 Họ đến Giê-ru-sa-lem, khi vào đền thờ Đức Giê-su bắt đầu đuổi những người mua bán trong đền thờ. Ngài lật đổ bàn của bọn đổi tiền và ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Ngài cấm không cho ai đem đồ vật qua lại trong đền thờ. 17 Rồi Ngài truyền dạy họ: "Không phải Thánh Kinh đã chép rằng: "Nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc sao?’ Nhưng các ngươi đã biến thành hang trộm cướp!" 18 Các thượng tế và các chuyên gia kinh luật nghe được điều nầy thì tìm cách diệt Ngài vì họ sợ Ngài, bởi cả đoàn dân ngưỡng mộ sự giáo huấn của Ngài. 19 Tối đến, Đức Giê-su và các môn đệ rời khỏi thành phố. 20 Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã chết khô đến tận rễ. 21 Phê-rơ nhớ lại nên thưa cùng Đức Giê-su: "Thưa Thầy xem kìa, cây vả mà Thầy quở đã chết khô rồi." 22 Đức Giê-su trả lời: "Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. 23 Thật Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. 24 Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy. 25 Khi đang đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình với ai, các con hãy tha thứ, để Cha các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con." 26Nếu các con không tha lỗi cho người khác, thì Cha các con ở trên trời cũng không tha thứ những lỗi lầm cho các con." 27 Họ lại lên Giê-ru-sa-lem. Khi Đức Giê-su đang đi trong đền thờ, các thượng tế, các chuyên gia kinh luật, và các trưởng lão đến cùng Ngài, 28 hỏi: "Bởi uy quyền nào Thầy làm những việc này? Ai cho Thầy uy quyền để có thể làm những việc đó?" 29 Đức Giê-su trả lời: "Ta hỏi các ông một câu, các ông hãy trả lời cho Ta, rồi Ta sẽ tỏ cho các ông rõ bởi uy quyền nào Ta làm những việc nầy: 30 "Giăng nhận uy quyền làm phép báp-tem từ trời, hay từ người? Hãy trả lời cho ta.’" 31 Họ bàn luận với nhau: "Nếu chúng ta trả lời "từ Đức Chúa Trời’ thì người sẽ nói: "Vậy tại sao các người không tin lời Giăng?’ 32 Nhưng chúng ta có thể nói: "Từ người?’ (Họ sợ dân chúng, vì mọi người đều tin rằng Giăng chính là vị tiên tri). 33 Nên họ trả lời Ngài: "Chúng tôi không biết." Đức Giê-su bảo: "Ta cũng sẽ không nói cho các người bởi uy quyền nào Ta làm những việc nầy."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn