VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 13 | Mác 14 | Mác 15 | Lu-ca

Mác 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và các chuyên gia kinh luật lập mưu để bắt giết Đức Giê-su. 2 Họ bàn rằng: "Không nên làm trong kỳ lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng." 3 Tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn là người phung, Đức Giê-su đang ngồi tại bàn ăn, một phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền, đập bình ra, đổ dầu thơm xức đầu Ngài. 4 Nhưng có mấy người tức giận nói với nhau: "Sao lại phí dầu thơm như vậy? 5 Dầu nầy có thể đem bán được hơn ba trăm đồng đê-na-ri để cho kẻ nghèo," rồi họ trách người phụ nữ. 6 Nhưng Đức Giê-su bảo: "Hãy để mặc bà, tại sao các con làm phiền bà ấy? Bà đã làm một việc tốt đẹp cho Ta. 7 Vì các con vẫn có người nghèo ở với mình luôn và khi muốn, các con có thể làm phước cho họ, nhưng các con không có Ta mãi. 8 Bà đã làm điều mình có thể làm, đã xức dầu thân thể Ta trước để mai táng. 9 Thật Ta bảo các con, khắp thế giới hễ nơi nào Phúc Âm được truyền giảng, việc bà đã làm cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ người." 10 Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các thượng tế để phản nộp Đức Giê-su. 11 Nghe vậy họ mừng lắm và hứa cho Giu-đa tiền bạc, còn Giu-đa tìm dịp phản nộp Ngài. 12 Ngày đầu tiên của kỳ lễ Bánh Không Men, khi người ta dâng tế chiên con lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" 13 Ngài sai hai môn đồ đi và dặn dò: "Hãy vào trong thành, một người xách vò nước sẽ gặp các con, hãy theo người, 14 và khi người vào nhà nào, các con hãy nói cùng chủ nhà ấy: "Thầy hỏi: Phòng dành cho khách để Ta ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ Ta ở đâu?’ 15 Người sẽ chỉ cho các con một phòng rộng trên lầu đã được sắp đặt sẵn. Hãy dọn cho chúng ta tại đó." 16 Các môn đệ đi vào thành, gặp mọi điều như Ngài đã nói, và họ sửa soạn cho lễ Vượt Qua. 17 Chiều tối, Ngài cùng đến với mười hai sứ đồ. 18 Khi đang ngồi ăn, Đức Giê-su bảo họ: "Ta nói thật cùng các con, một người trong vòng các con, là người đang ăn với Ta, sẽ phản bội Ta." 19 Họ buồn rầu, từng người một hỏi Ngài: "Không phải con, chứ Thầy?" 20 Ngài nói với họ: "Ấy là một trong mười hai người, người chấm vào cùng đĩa với Ta. 21 Vì Con Người đi như lời Thánh Kinh đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn." 22 Đang khi ăn, Đức Giê-su lấy bánh, chúc phước, bẻ ra và đưa cho các môn đệ. Ngài bảo: "Hãy nhận lấy, đây là thân thể Ta." 23 Ngài cũng lấy chén, tạ ơn rồi trao cho họ, và tất cả đều uống. 24 Ngài nói: "Đây là huyết giao ước đổ ra cho nhiều người. 25 Thật Ta nói cùng các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho đến ngày Ta uống nước nho mới trong Nước Đức Chúa Trời." 26 Sau khi đã hát thánh ca Đức Giê-su và các môn đệ đi ra để lên núi Ô-liu. 27 Đức Giê-su bảo các môn đệ: "Tất cả các con đều sẽ vấp ngã, như lời Thánh Kinh đã chép: "Ta sẽ đánh người chăn thì chiên sẽ bị tan lạc.’ 28 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi đến Ga-li-lê trước các con." 29 Phê-rơ thưa với Ngài: "Dù mọi người sẽ vấp ngã, nhưng con sẽ không." 30 Đức Giê-su bảo ông: "Thật, Thầy bảo con, đêm nay trước khi gà gáy hai lần, con sẽ chối Ta ba lần." 31 Nhưng Phê-rơ càng quả quyết: "Dù phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy đâu." Tất cả các môn đệ đều nói như vậy. Đức Giê-su Cầu Nguyện Tại Ghết-sê-ma-nê (Mat 26:36-46; Lu 22:39-46) 32 Họ đi đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê, rồi Ngài bảo các môn đệ: "Các con hãy ngồi đây, trong khi Ta cầu nguyện." 33 Ngài đem Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng theo và bắt đầu kinh hãi, sầu não. 34 Ngài bảo họ: "Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết, hãy đợi đây và thức canh." 35 Ngài đi xa thêm một quãng, sấp mình xuống đất và cầu nguyện rằng: Nếu có thể được, xin cho giờ nầy qua khỏi mình. 36 Ngài thưa: "A-ba, Cha, mọi sự Cha có thể làm được, xin cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo ý con, mà theo ý Cha." 37 Ngài trở lại thấy họ đang ngủ, nên bảo Phê-rơ: "Si-môn, ngủ rồi ư? Con không thể thức được một giờ sao? 38 Phải tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ, vì tâm linh thì mong muốn mà thể xác lại yếu đuối." 39 Ngài lại đi và cầu nguyện như trước. 40 Ngài trở lại thấy họ đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu và họ không biết trả lời Ngài thế nào. 41 Ngài trở lại lần thứ ba và bảo họ: "Các con còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Đủ rồi! Đã đến giờ Con Người bị nộp vào tay kẻ có tội. 42 Đứng dậy, chúng ta đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến." 43 Ngay khi Ngài còn đang nói, Giu-đa là một trong số mười hai sứ đồ đến cùng với một đám đông cầm gươm và gậy do các thượng tế, chuyên gia kinh luật và các trưởng lão sai đến. 44 Kẻ phản bội cho họ một dấu hiệu này: "Hễ tôi hôn ai, chính là người đó, hãy bắt lấy và dẫn đi cho cẩn thận." 45 Vừa đến, Giu-đa lập tức tới gần Ngài, nói: "Chào Thầy!" rồi hôn Ngài. 46 Chúng ra tay bắt Ngài. 47 Một trong những người đứng đó rút gươm ra, đánh đầy tớ của vị trưởng tế, chém đứt tai nó. 48 Đức Giê-su bảo họ: "Các người cầm gươm và gậy đến bắt Ta như bắt kẻ cướp vậy sao? 49 Hằng ngày Ta ở cùng các người, giảng dạy trong đền thờ mà các người không bắt. Nhưng việc xảy ra, để lời Thánh Kinh được ứng nghiệm." 50 Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn. 51 Một thanh niên theo Ngài, trên người chỉ choàng tấm vải, và chúng bắt chàng, 52 nhưng chàng bỏ lại tấm vải, trần truồng chạy tháo thân. 53 Họ dẫn Đức Giê-su đến vị trưởng tế. Tất cả các thượng tế, các trưởng lão và các chuyên gia kinh luật đều họp tại đó. 54 Phê-rơ theo Ngài xa xa, vào tới trong sân của vị trưởng tế, ngồi sưởi chung với đám cảnh vệ bên đống lửa. 55 Các thượng tế và cả hội đồng tìm chứng cớ chống Đức Giê-su để xử tử Ngài, nhưng họ chẳng tìm được gì. 56 Nhiều người vu cáo chống Ngài, nhưng lời chứng của họ không hợp nhau. 57 Có mấy người đứng lên vu cáo Ngài rằng: 58 "Chúng tôi nghe hắn nói: "Ta sẽ phá hủy đền thờ xây cất bằng tay nầy, trong ba ngày Ta sẽ dựng một đền thờ khác không do tay người xây cất.’" 59 Nhưng lời chứng của họ cũng không hợp nhau. 60 Vị trưởng tế đứng lên giữa họ, hỏi Đức Giê-su: "Anh không đáp lại những lời tố cáo của những người nầy sao?" 61 Nhưng Ngài im lặng, không trả lời chi cả. Vị trưởng tế lại hỏi: "Anh có phải là Chúa Cứu Thế, Con Đấng Đại Phúc không?" 62 Đức Giê-su đáp: "Chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên phải Đấng Quyền Năng hiện xuống trên mây trời." 63 Vị trưởng tế xé áo mình, tuyên bố: "Còn cần nhân chứng làm gì nữa? 64 Quý vị đã nghe lời phạm thượng. Quý vị thấy thế nào?" Mọi người đều lên án Ngài đáng tội chết. 65 Có mấy người bắt đầu nhổ vào Ngài, che mặt Ngài, đấm Ngài và nói với Ngài: "Hãy nói tiên tri đi!" Đám cảnh vệ cũng nắm lấy Ngài tát Ngài. 66 Khi Phê-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của vị trưởng tế đến, 67 thấy Phê-rơ đang ngồi sưởi, nhìn kỹ ông rồi nói: "Anh cũng ở với ông Giê-su, người Na-xa-rét." 68 Nhưng Phê-rơ chối: "Tôi không biết, cũng không hiểu chị nói gì." Rồi ông đi ra sân trước thì gà gáy. 69 Đứa đầy tớ gái thấy ông tại đó, lại bắt đầu nói với những người đứng chung quanh: "Người nầy thuộc đám đó." 70 Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người đứng quanh đó lại nói với Phê-rơ: "Đúng là anh thuộc đám đó, vì anh cũng là người Ga-li-lê." 71 Ông bắt đầu rủa rồi thề: "Tôi không biết người các ông nói là ai." 72 Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phê-rơ nhớ lại lời Đức Giê-su đã bảo mình: "Trước khi gà gáy hai lần, con sẽ chối Ta ba lần." Ông liền khóc nức nở.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn