VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Giăng

Lu-ca 1:46-48

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

46 Rồi Ma-ri ca tụng: "Linh hồn tôi tôn vinh Chúa! 47 Tâm linh tôi mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi. 48 Vì Ngài đã đoái đến người tớ gái hèn mọn của Ngài. Tất cả các thế hệ từ nay sẽ gọi tôi là người có phước.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn