VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Giăng

Lu-ca 1:5-66

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

5 Vào thời Hê-rốt, vua chư hầu Giu-đê, có một thầy tế lễ tên Xa-cha-ri, thuộc ban A-bi-gia. Ê-li-sa-bét, vợ ông, cũng là dòng dõi của A-rôn. 6 Cả hai ông bà là người công chính dưới mắt Đức Chúa Trời, vâng giữ trọn vẹn các điều răn và giới luật của Chúa. 7 Hai vợ chồng không có con vì bà hiếm muộn mà tuổi ông bà cũng đã cao. 8 Khi đến phiên phân ban mình dâng lễ trước mặt Đức Chúa Trời, 9 theo tục lệ của các thầy tế lễ, Xa-cha-ri bắt thăm trúng phần dâng hương trong đền thờ Chúa. 10 Đang khi tất cả dân chúng nhóm họp bên ngoài cầu nguyện, trong giờ dâng hương, 11 một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên phải bàn thờ dâng hương. 12 Thấy thiên sứ, Xa-cha-ri bối rối sợ hãi. 13 Nhưng thiên sứ bảo: "Xa-cha-ri, đừng sợ! Lời khẩn cầu của ông đã được nhậm. Ê-li-sa-bét, vợ ông, sẽ sinh cho ông một trai, hãy đặt tên là Giăng. 14 Ông sẽ vui sướng mừng rỡ, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì nó ra đời. 15 Con trẻ sẽ được tôn trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu nho hay rượu mạnh, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16 Giăng sẽ đưa nhiều người Y-sơ-ra-ên quay về với Chúa, là Đức Chúa Trời của họ, 17 sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của Ê-li, để đổi lòng cha quay về với con cái, hướng kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của sự công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa." 18 Xa-cha-ri nói với thiên sứ: "Làm sao tôi biết sẽ có việc này? Vì tôi đã già và vợ tôi đã cao tuổi!" 19 Thiên sứ đáp: "Tôi chính là Gáp-ri-ên, thần hằng đứng chầu trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi được sai đến nói chuyện và báo tin mừng này cho ông. 20 Này, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày nào những việc này xảy ra, vì ông không tin lời tôi là lời sẽ ứng nghiệm đúng kỳ." 21 Dân chúng đang chờ đợi Xa-cha-ri, ngạc nhiên không hiểu tại sao ông ở quá lâu trong điện thờ. 22 Khi Xa-cha-ri ra, ông không nói được gì với họ, nên họ biết ông vừa thấy một khải tượng trong điện thờ. Ông ra dấu cho họ hiểu chứ không nói được. 23 Mãn phiên phụng vụ, ông trở về nhà. 24 Sau đó, Ê-li-sa-bét, vợ ông thụ thai, ở ẩn năm tháng, 25 bà nói rằng: "Chúa đã ưu đãi tôi, trong những ngày Ngài đoái thương tôi và cất bỏ điều nhục nhã tôi giữa thiên hạ." 26 Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên Giô-sép, thuộc gia tộc Đa-vít; trinh nữ này tên Ma-ri. 28 Vào gặp Ma-ri, thiên sứ nói: "Xin chúc mừng cô, người được hồng phúc Chúa ở cùng cô!" 29 Nghe lời chào ấy, Ma-ri rất bối rối, ngẫm nghĩ xem lời chào đó có nghĩa gì. 30 Nhưng thiên sứ tiếp: "Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng. 31 Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là Con Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít, tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời; nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt." 34 Ma ri hỏi: "Tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó?" 35 Thiên sứ đáp: "Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời. 36 Kìa, bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với cô dù trong tuổi già nua, cũng thụ thai đã sáu tháng rồi dù có tiếng là hiếm hoi. 37 Vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được!" 38 Ma-ri nói: "Vâng, con là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói!" Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri. 39 Trong những ngày đó, Ma-ri vội vã lên đường đến một thành phố miền đồi núi Giu-đê, 40 vào nhà Xa-cha-ri và chào mừng Ê-li-sa-bét. 41 Vừa khi Ê-li-sa-bét nghe tiếng Ma-ri chào, bào thai trong bụng bà liền nhảy mừng và Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh Linh, 42 reo lên: "Cô có phước nhất trong giới phụ nữ. Phước cho bào thai trong lòng cô! 43 Do đâu tôi được vinh dự này, mẹ Chúa tôi đến thăm tôi? 44 Vì khi tai tôi nghe tiếng cô chào, thì thai nhi trong lòng tôi liền nhảy mừng. 45 Phước cho người nữ đã tin rằng những điều Chúa phán bảo nàng sẽ hoàn thành!" 46 Rồi Ma-ri ca tụng: "Linh hồn tôi tôn vinh Chúa! 47 Tâm linh tôi mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi. 48 Vì Ngài đã đoái đến người tớ gái hèn mọn của Ngài. Tất cả các thế hệ từ nay sẽ gọi tôi là người có phước. 49 Vì Đấng Toàn Năng đã làm những việc trọng đại cho tôi, Thánh thay là danh Ngài! 50 Ngài thương xót những người kính sợ Ngài, Từ thế hệ này qua thế hệ khác. 51 Tay Ngài làm những việc đại năng. Đánh tan những kẻ có tâm trí kiêu căng. 52 Truất ngôi kẻ thống trị, Nâng cao người khiêm nhường. 53 Ngài cho người đói no đầy thức ngon, Nhưng đuổi kẻ giàu ra đi tay trắng. 54 Ngài phù hộ Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài, và nhớ tỏ lòng thương xót 55 như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta cùng "Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời" 56 Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét độ ba tháng rồi trở về nhà. 57 Đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh được một con trai. 58 Nghe tin Chúa đoái thương bà nhiều, họ hàng láng giềng chung vui với bà. 59 Ngày thứ tám, người ta đến làm lễ cắt bì cho em bé, họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo như tên cha. 60 Nhưng mẹ nó nói "Không, phải gọi nó là Giăng!" 61 Họ cãi: "Trong vòng họ hàng bà, không ai có tên đó!" 62 Rồi họ ra dấu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên gì cho con. 63 Ông xin tấm bảng, rồi viết: "Tên nó là Giăng," khiến mọi người đều kinh ngạc. 64 Lập tức ông nói được, và ca ngợi Đức Chúa Trời. 65 Cả láng giềng đều sợ hãi, và người ta bàn tán về các việc này khắp miền đồi núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng đều suy nghĩ không biết rồi đây đứa bé sẽ trở nên người như thế nào? Vì thật có tay Chúa ở cùng nó!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn