VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Giăng

Lu-ca 2:36-38

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

36 Cũng có nữ tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, thuộc chi tộc A-se, tuổi đã cao. Vốn là một trinh nữ sau đó lấy chồng được bảy năm, 37 rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Cụ ở luôn trong đền thờ, nhịn ăn, cầu nguyện và ngày đêm phục vụ Chúa. 38 Chính giờ đó cụ vừa đến cảm tạ Đức Chúa Trời và nói về hài nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Giê-ru-sa-lem.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn