VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 11 | Giăng 12 | Giăng 13 | Công Vụ

Giăng 12:24-26

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

24 Thật vậy, Ta bảo các con: Hạt giống lúa mì gieo xuống đất không chết đi thì hạt giống vẫn hoàn hạt giống, còn nếu chết đi thì mới kết quả thêm nhiều! 25 Ai quý chuộng mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều bỏ mạng sống mình ở đời nầy sẽ giữ lại được trong cõi sống vĩnh phúc! 26 Người nào phục vụ Ta thì phải theo Ta. Ta ở đâu thì kẻ phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Ta sẽ được Cha Ta quý trọng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn