VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 12 | Giăng 13 | Giăng 14 | Công Vụ

Giăng 13:3-17

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

3 Ngài biết Cha đã trao mọi sự vào tay mình; vì Ngài đã đến từ Đức Chúa Trời lại sắp trở về cùng Đức Chúa Trời, 4 nên Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng, 5 rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong, Ngài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau. 6 Khi đến Si-môn Phê-rơ, ông thưa: "Chúa ơi! Chúa mà lại rửa chân cho con sao?" 7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Ta làm bây giờ con chưa hiểu nhưng sau này sẽ rõ." 8 Phê-rơ thưa lại: "Đời nào con để Chúa rửa chân cho con!" Đức Giê-su đáp: "Nếu không để Ta rửa, con sẽ không có phần gì với Ta cả." 9 Phê-rơ thưa: "Lạy Chúa, thế thì chẳng những chỉ rửa chân thôi mà còn cả tay và đầu nữa." 10 Đức Giê-su dạy: "Người tắm rồi thì thân thể đã sạch, nên chỉ cần rửa chân thôi. Các con đã sạch rồi, nhưng không phải tất cả đều trong sạch." 11 Vì Chúa đã rõ ai là người sẽ phản bội Ngài, nên mới nói có người chưa tinh sạch. 12 Sau khi đã rửa chân các môn đệ xong, Ngài mặc lại áo ngoài, trở về bàn ăn hỏi họ: "Các con có hiểu việc Ta vừa làm cho các con không? 13 Các con xưng Ta là Thầy là Chúa, phải lắm, vì chính Ta đúng là như vậy. 14 Đã là Thầy là Chúa mà Ta còn rửa chân cho các con, thì chính các con cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Ta đã làm như vậy cốt để làm gương cho các con noi theo. 16 Thật vậy, Ta bảo các con:’Tớ không hơn chủ, sứ giả không hơn người sai phái mình.’ 17 Các con biết những điều này và đem ra thực hành thì được phước.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn