VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 15 | Giăng 16 | Giăng 17 | Công Vụ

Giăng 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 "Ta đã bảo các con những điều này để các con khỏi vấp ngã. 2 Các con sẽ bị trục xuất khỏi hội đường, nhưng sẽ có lúc người ta tưởng rằng giết các con là phục vụ Đức Chúa Trời. 3 Họ làm những việc này vì không biết Chúa Cha và Ta. 4 Nhưng Ta đã nói cho các con những điều này để đến lúc ấy, các con sẽ nhớ lại là chính Ta đã báo trước rồi. Sở dĩ Ta chẳng nói ra từ ban đầu vì Ta còn ở với các con. 5 Nhưng bây giờ, Ta sắp trở về cùng Đấng đã sai Ta đến, mà không ai trong các con hỏi Thầy đi đâu? 6 Vì Ta nói cho các con những điều này nên lòng các con đầy buồn lo. 7 Nhưng Ta bảo các con sự thật này: Ta ra đi là ích lợi cho các con, vì nếu Ta không đi thì Đấng Phù Hộ sẽ không đến cùng các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ phái Ngài đến cùng các con. 8 Khi đến, Ngài sẽ làm thế gian nhận thức về tội lỗi, về lẽ công chính và về sự định tội: 9 Về tội lỗi, vì họ không tin Ta; 10 về lẽ công chính vì Ta sắp đi về cùng Cha và các con không còn thấy Ta nữa; 11 và về sự định tội vì lãnh tụ trần gian này đã bị kết án rồi. 12 "Ta còn nhiều chuyện muốn tỏ cho các con hay nhưng bây giờ e quá sức các con. 13 Nhưng khi Thánh Linh là Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn đưa các con vào mọi chân lý, vì Ngài không tự mình nói ra nhưng chỉ nói những gì Ngài nghe và báo cho các con những việc sẽ xảy đến. 14 Ngài sẽ tôn vinh Ta vì Ngài nhận từ Ta và truyền lại cho các con. 15 Tất cả những gì của Cha đều thuộc về Ta, nên Ta mới nói Thánh Linh nhận từ Ta và truyền lại cho các con. 16 "Chẳng bao lâu nữa các con sẽ không thấy Ta, nhưng rồi ít lâu sau các con lại sẽ thấy Ta." 17 Vì thế, một số môn đệ của Ngài hỏi nhau: "Ngài bảo chúng ta’chẳng bao lâu các con sẽ không thấy Ta’ rồi’ít lâu sau các con lại sẽ thấy Ta,’ và lại’vì Ta sắp về cùng Cha,’ là nghĩa gì?" 18 Họ lại tiếp: "Ngài nói’chẳng bao lâu’ là thế nào? Chúng ta không hiểu Ngài nói gì đây?" 19 Đức Giê-su biết ý họ muốn hỏi nên Ngài nói: "Các con thảo luận với nhau tìm hiểu lời Ta dạy’chẳng bao lâu các con sẽ không còn thấy Ta rồi lại ít lâu sau sẽ thấy Ta’ là nghĩa gì phải không ? 20 Thật vậy, Ta bảo các con: Các con sẽ khóc lóc, than vãn, nhưng thế gian lại vui cười; các con sẽ ưu sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ biến thành niềm vui. 21 Người đàn bà đau đớn khi sinh nở vì giờ mình sắp đến, nhưng khi con đã lọt lòng, thì người mẹ không còn nhớ đến nỗi đau đớn nữa, vì vui mừng thấy con mình đã ra đời. 22 Chính các con giờ đây cũng ưu sầu, nhưng rồi sẽ gặp lại Ta, thì lòng các con sẽ vui mừng và không ai đoạt mất niềm vui của các con được. 23 Ngày ấy, các con không còn phải hỏi Ta điều gì. Thật vậy, Ta bảo các con: Điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho. 24 Cho đến bây giờ, các con chưa hề nhân danh Ta xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui. 25 "Lâu nay Ta dùng ẩn dụ dạy bảo những điều nầy, giờ đây Ta không còn dùng ẩn dụ nữa, nhưng công bố rõ rệt về Cha cho các con. 26 Ngày ấy, các con sẽ nhân danh Ta mà cầu xin, và Ta không còn nói là Ta sẽ cầu thay với Cha cho các con. 27 Bởi Cha yêu mến các con vì các con yêu kính Ta và tin rằng Ta đến từ Đức Chúa Trời. 28 Ta từ Cha xuống trần gian, rồi sẽ rời trần gian về với Cha." 29 Các môn đệ thưa: "Bây giờ Thầy nói rõ ra, không dùng ẩn dụ nữa. 30 Giờ đây, chúng con biết Thầy am tường mọi điều, không cần có ai phải hỏi thầy, nên chúng con tin Thầy đến từ Đức Chúa Trời." 31 Đức Giê-su tiếp: "Bây giờ các con tin chưa? 32 Nầy, thì giờ sắp điểm, thật ra đã điểm rồi, các con sẽ bị tan lạc mỗi người một ngả và bỏ Ta lại một mình; nhưng Ta không đơn độc đâu vì Cha đang ở cùng Ta. 33 Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn