VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 15 | Giăng 16 | Giăng 17 | Công Vụ

Giăng 16:29-33

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

29 Các môn đệ thưa: "Bây giờ Thầy nói rõ ra, không dùng ẩn dụ nữa. 30 Giờ đây, chúng con biết Thầy am tường mọi điều, không cần có ai phải hỏi thầy, nên chúng con tin Thầy đến từ Đức Chúa Trời." 31 Đức Giê-su tiếp: "Bây giờ các con tin chưa? 32 Nầy, thì giờ sắp điểm, thật ra đã điểm rồi, các con sẽ bị tan lạc mỗi người một ngả và bỏ Ta lại một mình; nhưng Ta không đơn độc đâu vì Cha đang ở cùng Ta. 33 Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi."

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn