VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công Vụ

Giăng 1:10-12

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

10 Ngôi Lời ở trong thế giới do chính Ngài sáng tạo nhưng thế giới không nhận biết Ngài. 11 Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp, 12 nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn