VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công Vụ

Giăng 1:12

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

12 nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn