VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 4 | Giăng 5 | Giăng 6 | Công Vụ

Giăng 5:1-9

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó, nhằm một kỳ lễ của người Do Thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần bên Cửa Chiên, có một cái hồ dưới vòm cung năm hàng cột, tiếng Do Thái gọi là Bết-xa-tha. 3 Người đau yếu, mù lòa, què quặt và bại liệt nằm tại đây rất đông. 5 Ở đó có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy người nằm liệt, biết người mang bệnh đã lâu nên hỏi: "Anh có muốn lành bệnh không?" 7 Người bệnh đáp: "Thưa ông, chẳng có ai quăng tôi xuống hồ khi nước dao động. Khi tôi lần tới được thì người khác đã xuống trước tôi rồi!" 8 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đứng dậy, vác chõng rồi bước đi!" 9 Lập tức, người ấy được lành, mang chõng mà đi. Hôm ấy nhằm ngày Sa-bát.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn