VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 9 | Rô-ma 10 | Rô-ma 11 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 10

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi anh chị em, lòng tôi ao ước và cầu xin Đức Chúa Trời cho họ được sự cứu rỗi. 2 Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng không theo sự hiểu biết. 3 Vì không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời, họ tìm cách thiết lập sự công chính riêng, họ không thuận theo sự công chính của Đức Chúa Trời. 4 Vì Chúa Cứu Thế là cứu cánh của kinh luật để ban sự công chính cho những người tin. 5 Môi-se có viết về sự công chính nhờ Kinh Luật rằng: Người nào làm những điều nầy thì sẽ nhờ nó mà sống. 6 Nhưng sự công chính bởi đức tin thì nói thế này: Đừng nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trời? Ngụ ý để đem Chúa Cứu Thế xuống; 7 Hay là ai sẽ xuống vực sâu? Ngụ ý để đem Chúa Cứu Thế từ cõi chết lên. 8 Nhưng nói gì?"Nói đạo ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi;" đây là đạo đức tin mà chúng tôi truyền giảng. 9 Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu; 10 Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. 11 Thánh Kinh nói rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp. 12 Vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho mọi người kêu cầu Ngài. 13 Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu. 14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu cùng Đấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe khi không có người truyền giảng? 15 Làm sao họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Thánh Kinh có chép: "Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!" 16 Nhưng không phải tất cả mọi người đều vâng theo Phúc Âm. Vì I-sa có nói: "Lạy Chúa! Ai chịu tin lời rao truyền của chúng con?" 17 Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng. 18 Nhưng tôi xin hỏi: Họ chưa nghe sao? Không, họ đã nghe rồi, như Thánh Kinh có nói: "Tiếng chúng vang ra khắp đất và lời chúng vang đến tận cùng trần gian.". 19 Tôi lại hỏi: Người Do Thái chưa biết sao? Trước hết Môi-se có nói: "Ta sẽ làm các ngươi ghen với một dân không phải là dân, Ta sẽ làm ngươi tức giận một dân ngu dốt." 20 I-sa đã mạnh dạn nói rằng: "Những kẻ không tìm kiếm Ta thì Ta cho gặp, Ta tỏ mình ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta." 21 Nhưng về dân Do Thái thì ông nói: "Suốt cả ngày Ta giang tay hướng về một dân bất tuân và chống nghịch."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn