VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 5 | Rô-ma 6 | Rô-ma 7 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 6:11

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 Vậy anh chị em cũng hãy coi mình thật sự chết đối với tội lỗi, và sống là sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn