VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 6 | Rô-ma 7 | Rô-ma 8 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 7

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi anh chị em, vì tôi nói với những người biết kinh luật, anh chị em không biết rằng luật chỉ cai trị trên người ta trong thời gian đang còn sống sao? 2 Bởi vậy, người đàn bà có chồng, khi chồng còn sống thì bị luật ràng buộc phải sống với chồng; nhưng nếu chồng chết thì người đàn bà được thoát khỏi luật tòng phu. 3 Vì thế trong lúc chồng đang còn sống nếu người ấy lấy một người đàn ông khác thì sẽ bị gọi là người ngoại tình; nhưng nếu chồng chết thì ngưòi ấy được tự do khỏi luật, không còn bị gọi là người ngoại tình khi lấy một người đàn ông khác. 4 Vậy, hỡi anh chị em của tôi, qua thân xác Chúa Cứu Thế anh chị em cũng đã chết đối với kinh luật để anh chị em có thể thuộc về người khác là người từ chết sống lại hầu cho chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. 5 Vì khi trước chúng ta ở trong xác thịt, thì tham dục tội lỗi nhờ kinh luật khơi gợi, hoạt động trong chi thể chúng ta đưa đến kết quả là sự chết; 6 nhưng bây giờ chúng ta được thoát khỏi luật, chết đối với điều đã giam giữ chúng ta để chúng ta phục vụ trong cách mới mẻ của Thánh Linh chứ không còn trong cách cũ của văn tự nữa. 7 Vậy chúng ta sẽ nói gì? Kinh luật là tội sao? Chẳng hề như vậy; nếu không nhờ kinh luật thì tôi không biết tội là gì; tôi cũng không biết tham lam là gì nếu kinh luật không nói: "Ngươi chớ tham lam;" 8 nhưng qua điều răn tội lỗi đã nắm lấy cơ hội mà làm ra trong tôi đủ thứ tham dục; vì không có luật thì tội lỗi chết. 9 Xưa kia không kinh luật thì tôi sống; nhưng khi có điều răn thì tội lỗi sống lại, còn tôi thì chết, 10 tôi nhận ra rằng điều răn nhằm đem sự sống thì lại đưa đến chỗ chết; 11 vì qua điều răn, tội lỗi lợi dụng cơ hội lừa dối tôi và giết chết tôi. 12 Cho nên, kinh luật là thánh, điều răn cũng là thánh, công chính và tốt lành. 13 Vậy điều lành lại trở thành sự chết cho tôi sao? Chẳng hề như vậy; nhưng chính tội lỗi, đã lấy điều lành làm cho tôi chết hầu cho nó hiện rõ ra là tội lỗi. Như thế qua điều răn tội lỗi trở thành cực kỳ ác. 14 Vì chúng ta biết rằng luật là thiêng liêng, nhưng tôi là con người xác thịt đã bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. 15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm; tôi không làm điều tôi muốn, nhưng tôi lại làm điều tôi ghét. 16 Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn thì tôi đồng ý kinh luật là tốt lành. 17 Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó, nhưng là tội lỗi ở trong tôi làm. 18 Vì tôi biết rằng điều lành chẳng ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi; vì ý muốn làm điều lành thì có trong tôi, nhưng tôi không thể làm được; 19 vì tôi không làm điều lành tôi muốn, nhưng lại làm điều ác tôi không muốn. 20 Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn thì không còn phải là tôi làm nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi. 21 Vậy tôi tìm thấy có luật này: Đó là khi tôi muốn làm điều lành thì điều ác cứ vương vấn tôi; 22 Vì theo con người bề trong thì tôi thích kinh luật của Đức Chúa Trời, 23 Nhưng tôi nhận thấy trong chi thể tôi một luật khác tranh chiến với luật của tâm trí tôi, và bắt tôi làm nô lệ cho luật tội lỗi là luật ở trong các chi thể tôi. 24 Khốn khổ cho tôi; ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này; 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Như vậy, một mặt với tâm trí tôi phục kinh luật của Đức Chúa Trời, mặt khác với xác thịt tôi phục luật của tội lỗi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn