VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 7 | Rô-ma 8 | Rô-ma 9 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 8:28

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn