VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 1 | Ê-phê-sô 2 | Phi-líp

Ê-phê-sô 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, Kính gởi các thánh đồ tại Ê-phê-sô là những người trung tín trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 2 Nguyện Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Giê-su Cơ Đốc ban ân sủng và bình an cho anh chị em. 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là Đấng đã xuống đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế. 4 Chính trong Chúa Cứu Thế, trước khi sáng tạo, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để được thánh hóa không có gì đáng trách trước mặt Ngài. 5 Vì yêu thương, Đức Chúa Trời đã ấn định trước cho chúng ta đúng theo mục đích tốt đẹp của ý định Ngài, được nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu làm con nuôi của Ngài 6 để ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban dư dật cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. 7 Ấy trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú của Đức Chúa Trời 8 mà Ngài đã ban xuống tràn đầy trên chúng ta cùng với tất cả sự khôn ngoan và thông sáng. 9 Tỏ bày cho chúng ta biết sự huyền nhiệm của ý chỉ Ngài theo như mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định trước trong Chúa Cứu Thế 10 để đến thời đại mà thời gian đã viên mãn Ngài thu hồi vạn vật — trên trời cũng như dưới đất — về một đầu trong Chúa Cứu Thế. 11 Ấy cũng trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được chọn thừa hưởng cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã chỉ định trước theo chương trình của Ngài, là Đấng toàn quyền thực hiện mọi sự theo ý muốn mình 12 để chúng ta là những người trước hết đặt hy vọng nơi Chúa Cứu Thế ca ngợi vinh quang Ngài. 13 Ấy lại cũng trong Chúa Cứu Thế, chính anh chị em sau khi nghe chân lý tức là Phúc Âm đã cứu rỗi anh chị em và sau khi tin Ngài được Đức Chúa Trời niêm ấn bằng Thánh Linh như đã hứa. 14 Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chúng ta nhận trọn sự cứu chuộc và ca ngợi vinh quang Ngài. 15 Vì thế, khi nghe nói về đức tin của anh chị em trong Chúa Giê-su và tình yêu thương của anh chị em đối với tất cả các thánh đồ, 16 tôi không ngớt cảm tạ Chúa vì anh chị em, hằng nhắc đến anh chị em mỗi khi cầu nguyện. 17 Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, chính Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt trong lòng anh chị em để hiểu thấu: Thế nào là niềm hy vọng khi Ngài kêu gọi, thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa vòng các thánh 19 và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em là những người tin, theo như năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động. 20 Đây là năng lực Ngài tác động trong Chúa Cứu Thế, khiến Con Ngài sống lại từ trong kẻ chết, ngự trị bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời, 21 trổi hơn mọi giới cai trị, uy quyền, thế lực và thẩm quyền; vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và đời sẽ đến nữa. 22 Đức Chúa Trời đã bắt vạn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài trên mọi sự, làm đầu cả Hội Thánh. 23 Hội Thánh chính là thân thể Ngài, là sự đầy đủ trọn vẹn của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn