VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 1 | Ê-phê-sô 2 | Phi-líp

Ê-phê-sô 1:4

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

4 Chính trong Chúa Cứu Thế, trước khi sáng tạo, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để được thánh hóa không có gì đáng trách trước mặt Ngài.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn